Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Dolle Mina

Skiednisbylden

fan ûnbekend*

Net gek, mar wol ferrek
om heit syn part, hy woe
har net as eigen dochter sjen,
wat Wilhelmina motivearre
om te kiezen foar de brek.

Sy briek mei it ferskil
yn macht, dat ek de frou
lykas de man te kiezen hie
foar wat by ’t eigen libben hearde:
mei ferstân, gefoel en wil.

Ferstân fan polityk,
de frede foar ’t gefoel
dat elkenien de do ferstiet
dy’t koert: it jildt foar hiel de ierde
dat it wurdt ien fredesryk.

De wil giet oen ’t gefjocht
tsjin manlju dy’t de macht
net diele wolle, nei ferrin
fan tiid sil Dolle Mina ’t winne,
wat net gek is… neffens rjocht.

* Foto ‘Wilhelmina Drucker’

admin

Massaal feestmiel

Bibelbylden

fan ûnbekend*

It ferset tsjin Gods bestjoer
is as in festing yn de rotsen,
dy’t foargoed delhelle wurdt,
want heechmoed hat gjin doer.

Mar berch Sion stiet noch as
in hûs sa sterk en hjit de folken
wolkom foar in hearlik miel,
in kleiliet jout gjin pas…

… want de wale wurdt ferskuord
dy’t oer it antlit fan de folken
leit, dat roukleed komt derôf,
God stjoert de dea ek fuort.

Wa’t noch gûlt, hâldt dêrmei op,
de Hear sil alle triennen feie
fan ’t gesicht, de skande is
foarby, dan klinkt de rop:

‘Sjoch, dit is it wurk fan God,
nei Wa’t wy altyd útsjoen hawwe,
lit ús jubelje, wês bliid,
elk komt folslein oan bod.’

Foto ‘Feestmiel’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum