Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Mei elkoar op aventoer

Keunst

fan Peter Paul Rubens*

Sy hat de koaltsjes gloeie litten,
want bûten is ’t ferhipte kâld,
gjin sprake noch fan sudewyn,
dy’t jong en âld op waarmte hâldt.

De beppesizzers liet sy witte:
‘Wat bûten bart, is myn behâld,
dêr gean ik hielendal op yn,
want deale, wa hat it oer âld?’

De jonges seagen it wol sitten:
ús beppe springt wer út ’e bân;
de lêste kear, al wiken lyn,
stie binnendoar ’t spul yn de brân.

Dus hoege sy hjoed net te switten,
want bûten is it ûnder nul,
de wyn komt út it easten wei,
’t is no de tiid foar ’t gleone spul.

‘Kom, jonges, om de fjoerkoer hinne,
behalve waarmte riist it ljocht
der ek út op, want mei elkoar
ha wy it aventoer opsocht.’

* Peter Paul Rubens (1577-1640)
Skilderij ‘In âlde frou, in jonge en in jongfeint
waarmje har by in fjoerkoer’
 

admin

Djippe wiisheid

Bibelbylden

fan ûnbekend*

Wat ik eins ferwachte hie
sa troch de jierren hinne,
is om wiisheid op te dwaan,
mar dy wie fierste fier en djip
foar my om klear te kennen.

Nochris lei ’k my derop ta
om ta ’t beslút te kommen
my oan wiisheid oer te jaan:
ik seach dat sûnde dwaasheid is,
net dwaan wat heart foar dommen.

Dit ha ik úteinlik fûn:
de frou is like bitter
as de dea, fangt mei har net
wa’t tsjin de wil fan God yngiet,
sy sil de dwaas besitte.

Wat ik ek te witten kaam:
ien wize man op tûzen,
mar ik fûn gjin wize frou;
God soarge foar folmakke folk,
mar ’t hat fan sûnden rûze.

* Yllustraasje ‘Wiisheid’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum