Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Op barsten

Skiednisbylden
PDF Print E-mail
Hjoed, 13 oktober 2012, begjint de nije rubryk ‘Skiednisbylden’.
Mei byld (keunst) en wurd komme beskate aspekten fan de skiednis
oan de oarder fan it fiere ferline oant ús eigen tiid.

 fan ûnbekend*

Al fier ’t foar ’t stokâld Grikelân
de knibbels bûgde foar syn Venus,
wist in oar folk fan de hechte bân,
dy fan de fagina en penis.

Hy gie al ier yn ’t fjild op jacht,
skeat wylde bisten, mar ek froulju,
dieren troch de dei, de frou by nacht,
sa wie it machtsgebrûk by manlju.

Mar waard syn frou fan ’t siedzjen swier,
dan gie syn hân oer búk en boarsten,
want sy wie him leaver as in dier,
syn kalkstien-keunstwurk stie op barsten.

Image

* Byldsje fan kalkstien ‘Venus fan Willendorf’
(25.000 jier foar Kristus)

admin

Spul fan leech en heech

Skûtsjesilen
PDF Print E-mail
Ut it skûtsje-argyf 1965

Image

Yn de lijte fan Fortuin syn hok
bepraten se de wylde Fluezen:
‘Net in skipper hiset seil en fok,
ik sis jim, ’t spul krijt oars noch luzen.’

Healwei twaën klommen yn de toer
de Grouster Ulbe en ek Douwe:
‘Sile wy of giet it spul hjoed oer?’
‘Smyt oer in oere los dy touwen!’

Fiif fan tolve leine noch yn Heech,
sadwaande waard it oeren letter,
dat it folk begûn by heech en leech
te easkjen ’t spul moast op it wetter.

Njoggen skûtsjes stieken doe fan wâl,
De Lemmer earst, lykwols as lêste
oer de start, de striid gie oan en mâl
mei wyn en weagen as de bêsten.

Image

Grouster Ulbe en It Hearrenfean
lavearren nei in kopposysje,
beide spilen ’t spultsje skraal en skean,
allinnich Ulbe koe ’t net hysje.

’t Wetter jokke op ‘e Grouster hûd,
want no hie ’t spul fan twirren luzen
dy’t al gau fersûpten yn de floed
fan wer oerein, boppe De Fluezen.

Image

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum