Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Droech dertroch

Bibelbylden
PDF Print E-mail
fan Nicolas Poussin*

Tsien pleagen moasten komme
foar’t de farao belies joech,
foaral troch ’t stjerren fan syn soan,
de dea dy’t hiel Egypte sloech,
hat Mozes’ folk ferromme.

De nacht troch ha se wachte
op ‘e úttocht nei it miel
fan hastich ite; fan it brea
dat plat bleau, krige elk syn diel,
in laam waard ek noch slachte.

Doe kaam it oan op rinnen,
gjin probleem foar ’t frije folk
op ’t rjochte paad fan leech nei heech
mei nachts Gods fjoer en deis syn wolk,
sa moast it dochs wol kinne.

Mar goas kaam by weagen,
earst dy troch de Reade See,
it droege paad fan leech nei heech,
foar farao lei ’t paad net ree,
syn weach is ûnderreage.

Image

* Nicolas Poussin (1594-1665)
Skilderij ‘Trochtocht troch de Reade See’ 

admin

Pestramp

Bibelbylden
PDF Print E-mail
fan William Turner*

Fjouwer rampen hiene west:
nei bloed de kikkerts en ynsekten,
mar it slavefolk kriich gjin ferlof,
foar farao wie ’t amper stof,
wat koe ’t him skele dat it frekte.

Mozes kaam wer mei in test:
it folk hie wol ferlof fertsjinne
om te tsjinjen, net as slavefolk,
hy wist wol better as Gods tolk,
it rjocht soe fan it ûnrjocht winne.

Farao sloech ôf it stof
dat waard ta wolken boppe bisten
dy’t al gau krepearren troch de pest,
de ramp hie net by ’t Godsfolk west,
want net in skiep of lamke miste.

Image

* William Turner (1775-1851)
Skilderij ‘De fiifde pleach fan Egypte’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum