Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Gekleurd verleden

Jereims

van Thomas Moran*

Noem de namen van de zwarten
die op zee verdronken zijn,
nog liever dát dan slaaf te zijn,
de zon zonk met hun lichaam mee,
voor hen ging die voor altijd onder:
vriendschap in de woeste zee.

Noem de namen van de roden
die voor blanken roder zijn
dan bloed omdat zij minder zijn
dan mensen met een blanke huid,
de zon ging bloedrood voor hen onder,
teken dat hun licht was uit.

Laat de zee en aarde noemen
wie al lang vergeten zijn,
 maar als geheel in leven zijn;
de blanken kleuren zelf bloedrood,
hun zwart verleden gaat ten onder,
vriendschap rijst op uit de dood.

* Thomas Moran (1837-1926)
Schilderij ‘Woeste zee’
Schilderij ‘Zonsondergang’

admin

Risiko

Lyrysk Deiboek

Hoe sil it komme
as in skûtsje heger sylt
as op fertroude weagen?
It risiko is nommen.

It moast wol barre
dat dit skûtsje weijûn waard
en yn fertroude hannen
kaam sûnder wer te farren.

It kaam troch wille
fan it Earnewâldster folk
mei hûndert gouden hannen,
sy koene ’t skûtsje tille.

It wurdt bewarre
by ’t museum foar it folk
dat mei ferhearde eagen
sjocht hoe’t de skippers garren…

… om mei te silen
yn de striid om it bestean
mei ’t risiko foar eagen
de delgong mei te fielen.

It is goed kommen,
want de ‘Risico’ leit fêst
te blinken yn de sinne…
stek op de skipperstomme!


Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum