Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Blynwei oerstutsen

Lyrysk Deiboek

Miskien hat hy it noch besocht,
fertrouwend op syn skerpe neilen,
dêr’t er rap mei troch de modder groef,
mar ’t asfalt fan de Grienedyk
hat foar de mol gjin útkomst brocht.

De namme fan de dyk klonk grien,
wat brocht him sa heech yn betizing
dat er blynwei oer it asfalt stiek
mei as gefolch de klap ta lyk…
wat hat er dêrfoar noch ferstien?

Gjin stappen út ’e fierte wei,
want dêrfoar hie de klap al klonken;
swijend stie ik by syn libben stil,
oan ’t ‘in memoriam’ gelyk,
ik wynde my dêr net foarwei.

Him lizze litte koe ik net;
hoewol’t de Grienedyk klonk griener
as it swarte asfalt hawwe woe,
lei ik de mol yn ’t gers, myn blyk
fan piëteit wie net te let.

Related Posts

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum