Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Skiednisbylden category

admin

Michael Collins

Skiednisbylden

fan ûnbekend*
fan ûnbekend**

In Ier mei hert foar ’t heitelân,
dat Ingelân net fele koe,
de frijheid wie it stribjen
fan Michael Collins, dy’t ha woe
de Ier soe foar de takomst libje.

It stribjen koe net sûnder striid,
in strider waard er yn ’t ferset
tsjin Ingelân, ’t mislearre
mei Peaske, opstean koed er net,
de Ier lei plat as soed er stjerre.

It kaam al gau ta in bestân
mei Ingelân: in Ierske steat
mar sûnder Ulster like
de Ieren op ’e kop ferkeard,
de fijân lykwols woe net wike.

In boargerstriid wie it gefolch:
de iene tsjin de oare Ier,
wat Collins ’t libben koste,
de takomst like withoefier…
wa koe doe Ierlân noch ferlosse?

* Foto ‘Michael Collins’
** Búste ‘Michael Collins’

admin

Einstein yn relaasje

Skiednisbylden

fan ûnbekend*
fan ûnbekend**

Tiid en romte as in twaspan,
sa seach Einstein dy relaasje:
relativiteit yn it hielal,
de wittenskip kriich faasje.

Mei ’t kompas hat Albert boarte,
’t waard foar him in rjochtingwizer
nei it noarden en de wittenskip,
troch ’t witten waard er wizer.

Syn fioele liet er klinke
om yn harmony te kommen
mei syn tinzen oer in grut ferbân,
sa waard syn geast ferromme.

Iepen stie er foar ’t mystearje
yn relaasje mei it witten,
’t waard foar him in wei nei God Natoer…
wa koe him mear ûnthjitte?

Mei de wittenskip as basis,
libjend in de heechste sfearen
fan de kosmos, kriich er de Nobel-
priis, yn relaasje eare.

* Foto ‘Albert Einstein as jonkje’
** Foto ‘Albert Einstein as âldere man’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum