Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Mytebylden category

admin

Sappho

Mytebylden

fan Lawrence Alma Tadema*
fan Jacques-Louis David**

Lit Sappho mar har wurden jaan,
sy dichtet lyrysk, mei gefoel
oer dat de jeugd fergonklik is,
dus soe sy ek har slach noch slaan.

Har freonskip mei Alkaios wie
’t gefolch fan dat hy mei gefoel
gedichten skreau en foar har song,
net dat de leafde har wat die.

Lit Sappho mar de leafde jaan
oan fammen yn it ynternaat,
dy kamen har op it gefoel,
nei ’t dichtsjen woe sy it ek dwaan.

Mar fammen groeie út ta frou
en skinke leafde oan de man
en bern, dy’t streamt út it gefoel
fan ‘ik bliuw myn wêzen trou’.

Lit Sappho dan har leafde jaan
oan Phaon, goadefreon, dus kreas,
mar syn gefoel wie net foar har,
de sprong yn see soe har ferslaan.

* Lawrence Alma Tadema (1836-1912)
Skilderij ‘Sappho en Alkaios’

* Jacques-Louis David (1748-1825)
Skilderij ‘Sappho en Phaon’

admin

Sabynske fammen

Mytebylden

fan Jacques-Louis David*

De need koe wurde ta in ramp,
want Rome kampte mei ’t probleem
fan in tekoart oan fammen;
manlju hiene amper kar,
se pakten tagelyk deselde beet.

Foarst Romulus joech doe in feest
mei fammen fan it plattelân,
ek dy fan de Sabinen;
Romes manlju skeinden har,
se spilen tagelyk itselde beest.

Sabynske faam joech oan Romein
de leafde fan it plattelân,
lykas in beest waard berne
’t iene nei it oare bern,
it wie in feestlik barren sûnder ein.

Sabynske striders sloegen ta,
twa kampen fochten yn de stêd,
dêr’t froulju tusken kamen;
oarloch hie de striid ferlern,
de frede moast it fan de froulju ha.

* Jacques-Louis David (1748-1825)
Skilderij ‘Sabynske froulju tusken
de stridende partijen’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum