Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Mytebylden category

admin

Archimedes

Mytebylden

fan ûnbekend*


Faak seach syn heit as astronoom
nei ’t firmamint, dêr’t elke stjer
syn rûnte draait,
mar Archimedes skôge klear
hoe wis it hjir op ierde leit.

Wiskunde en dy fan natuer
ferdjippe hy him yngeand yn,
dat wie in feit;
Eureka wie de rop fan klear:
de hoanne dy’t fiktoarje kraait.

Untwerpe die er foar syn stêd:
in slingertastel yn de striid
tsjin de Romein;
syn brânglês skeat lykas in spear
de float yn flam, in fonkerein.

Mar Rome hat fiktoarje kraaid
en makke Archimedes’ wurk
doe yn de war;
it swurd brocht yn ’t bestean in kear,
’t wie foar de fijân sels te bar.

* Yllustraasje ‘Archimedes yn tinzen’

 

admin

Arachne

Mytebylden

fan Jacopo Tintoretto*

Kin de dochter fan in poarperwever
oars as weevje lykas heit?
Ut triedden wei ûntstiet in kleed,
dat wat fan it karakter seit.

Moast Arachne nei it heechste stribje
troch goadinnen nei te dwaan?
Athena brocht har oan de weet
om har as minske del te jaan.

Mar Arachne keas mei har te striden:
wa koe weevje ’t moaiste kleed?
Sy bylde Zeus beskamsum út,
hy pakte froulju oeral beet.

’t Skeat Athena yn ’t ferkearde kielsgat,
heechmoed kaam út trie nei trie;
Arachnes kleed waard ta beslút
ferskuord, de spoel sloech dat it die.

As de dochter fan in poarperwever
heger wevet as it kin,
dan dôvet se it libben út
en transformearret yn in spin.

* Jacopo Tintoretto (1518-1594)
Skilderij ‘Athena en Arachne’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum