Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Lyrysk Deiboek category

admin

Utsichttoer

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
tiidsdei, 28 juny 2005

It gea is wiid, it útsicht fier
mei beide fuotten op ‘e grûn
en is de kym net al te skier,
dan fynt it each de Jouster toer,
de Gauster is noch tichterby,
sa sjoch ik faak it fjild ris oer
en ha ik dan de lytse rûte rûn
mei blinkend ljochtskyn oer de mar,
bedarje ik by klinkend stiel:
de útsichttoer by mar en Skar,
dêr’t ik it paad nei boppen gean,
as klimt mei ’t lichem ek de siel
de hichte yn, dêr’t ik no stean
as fûgel, wachtsjend foar de flecht,
noch efkes toevje en ik flean
oer wetter, glêder as flewiel,
de reidseam oer, foar ’t each wol hecht,
net heech, flean ik oer ’t lege fjild
en azemje op suchtsjes wyn
de freugde fan de frijheid yn,
foardat de sinne wiist it paad
om del te kommen op ‘e kym,
dêr’t by it fallen fan de jûn
ik mei in reade kleur wer stean
mei beide fuotten op ‘e grûn.

Image

admin

Grienedyk

Lyrysk Deiboek

moandei, 27 juny 2005

Tusken Snits, de Potten, Snitser mar,
foar en nei de Gauster syl,
troch it gea fan Pot en Skar,
boppe greide, reid en snyl,
rint de ieuwenâlde dyk.

Dêr’t de Grienedyk it lân omklammet
weage earst de wylde see,
gjin begrutsjen, ûnbeskamme,
friet er oan dat lege stee
by dy ieuwenâlde dyk.

Dêr’t de Grienedyk it fjild oereaget,
tusken wylch en eskdoarn troch,
dêr’t it gers yn banen weaget,
libje boer en bist mei nocht
by dy ieuwenâlde dyk.

Dêr’t de Grienedyk fan Snits ôf bochtet,
folgje ik it âlde spoar,
dêr’t de blom de stâle rjochtet,
sjong ik mei yn ’t fûgelkoar
op dy ieuwenâlde dyk.

Dêr’t de Grienedyk syn namme
fervet oeral yn it rûn:
blêden, gers ek ek de stammen
libje yn in grien ferbûn
mei dy ieuwenâlde dyk.

Image

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum