Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Lyrysk Deiboek category

admin

Ik bin omdat ik swim

Lyrysk Deiboek

Is ’t in hy of is ’t in sy?
Men kin it oan de fear net sjen;
al binne beide wjukken spraat,
it is de ielgoes sels dy’t
him of har it bêste ken.

Is ’t in hy of is ’t in sy?
Men kin it oan it hier net sjen,
foar man of frou giet men net troch,
hoewol’t men swimmend trochbyt,
hjerstmis giet gjin dei ferlern.

Swimme troch it hiele jier,
sels winterdeis hat dat wol sin,
it leit grif oan in fjurrich aard
om kâldwei troch te trimmen
fan de teannen oant it kin.

’t Swimt rjocht op ’e finish ôf,
de peal is sa in hiele klim,
it is wol wis, it wurdt him net
dêrop de earms te drûgjen…
dus ‘ik bin omdat ik swim’.

* Fariaasje op Descartes:
‘Ik tink dus bin ik.’

admin

Harmens ûndergong

Lyrysk Deiboek

It wetter rekke stadich wei,
ferhurde ta in glêde baan,
sleat sleepboat Harmen yn,
wat alles oer de winter sei.

Foar Harmen wie dat net sa slim,
it hiele jier hie hy dêr lein,
hy wie al mei pensjoen,
de nije tiid hie ’t him foarsein.

De winter brocht in spannend spul
fan ridend folk deun by him lâns,
hy seach it oan mei nocht,
hie nea mear oan sa’n winter tocht.

Der wie gjin tinken oan teiwaar
en dat er djipper lei as oars,
hy wie no ienkear swier
fan aard, wa tinkt dan oan gefaar?

Mar doe’t it wetter boppe ’t dek
kaam, om him hinne riisden op
de bûlevaar en kaai,
doe wie ’t te let foar ‘help’ en ‘stop’.

Foar âlde Harmen wie ’t in ramp,
it hurde iis koe hy wol oer,
mar net oer oeral wiet,
sa as it soms in skip fergiet.

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum