Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Lyrysk Deiboek category

admin

Weireitsje

Lyrysk Deiboek

As jonkje slagge ’t al net bêst,
it spronkje boppe ’t meanfjild út,
it draven mei de oare bern
om ’t bêste plak oan mem har boarst…
sa wie er altyd lêst.

Hy hie ’t gefoel as siet er fêst,
wylst maten giene folút los,
syn loop wie net om oan te sjen,
hoewol’t syn mem sei dat er moast…
hy stie der altyd nêst.

Syn ôfskie makke hy net mei,
de oaren misten him ek net,
mei him gie ommers neat ferlern;
fêst siet er, mar net al te lang…
hy rekke samar wei.


admin

Fan grutsk nei effisjint

Lyrysk Deiboek


It byld ropt âlde tiden op
fan ûngetiid op flakke greiden:
meane mei de skerpe seine,
swylje ta in rjochte streek…
de hoanne dy’t fiktoarje kraaide.

De boer seach op it wurk werom
mei grutskens sûnder ’t út te kraaien,
him bewust fan himelsk seine
fan de Hear of fan it waar…
úteinlik hold hysels de leie.

It byld ropt frjemde streken op
fan oer de grinzen, net te tsjutten
heuvels op ’e keale boaiem,
net natuerlik foar de leek…
de boer wol ’t effisjint benutte.

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum