Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Liberale dea

Keunst

fan Melchior d’Hondecoeter*

Wat hoanne sil fiktoarje kraaie
yn in wrâld fan liberaal geweld:
de frijheid fan de inkeling
op kosten fan de maatskippij,
it is de macht dy’t telt.

De hinnen kinne net mear skaaie,
krije gjin gelegenheid om oan
de kost te kommen foar ’t geslacht,
se binne der ferplichte by,
foar har grut machtsfertoan.

It giet fan striid nei elkoar naaie,
middels floeie út it hillich doel:
it stribjen nei de heechste macht,
de winner is allinnich frij,
hy wurdt net waarm, bliuwt koel.

Dochs sil er lûd fiktoarje kraaie,
want hy is in echte liberaal:
de frijheid fan de inkeling
op kosten fan de maatskippij,
de dea is syn ferhaal.

* Melchior d’Hondecoeter (1636-1695)
Skilderij ‘Hoannestriid’

admin

Pest oan rotten

Keunst

fan Rembrandt*

Hy hie de pest oan rotten,
makke dêrom al dy bisten dea
mei krûd dêr’t sy de pest oan hiene,
gif wie foar him syn deistich brea.

De deade rotten liet er
hingje oan de koer mei ien dêryn,
dat minsken op  ’e hichte wiene,
hy har wat oars ferkocht as wyn.

Sa rûn er by de doarren
lâns mei rottekoer, syn feint, fergif
yn fleskes en in mûlfol wurden,
nea kaam syn praatsje oer as wif.

De pest kaam ek nei foaren
en syn hekel oan in rottepleach,
dus moast de rôt ferdylge wurde,
hy brocht de klant it gif foar ’t each.

Dat each koe ’t net wurdearje,
skôge rôt en dea, wie dêrmei oan,
ien wurd kaam him doe út ’e mûle:
‘Opdonderje!’ Hy hie ’t bedoarn.

* Rembrandt (1606-1669)
Ets ‘De rottekrûdferkeaper’


Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum