Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Leafdesfjoer

Keunst

fan Marc Chagall*

Der bart fan alles yn ’t bestean:
de hin leit moarns in aai,
de hoanne kraait fiktoarje,
de geit springt op ’e kiste,
de ko jout molke oan de boer,
it folk wol op it ljocht ta gean.

De muzikanten spylje lûd
lju út it tsjuster wei,
want alles sil feroarje
mei ’t opgean fan it breidspear,
it famke jout de blommen oer,
read is de kleur fan ’t bertebloed.

Nij libben út skurte wei
giet op yn ’t memmehert,
it iene yn it oare:
’t bestean as nije ienheid,
gjin bertebloed, mar leafdesfjoer,
de rûne foarmen gloeie mei.

* Marc Chagall (1887-1985)
Skilderij ‘It barren’
Brûnzen byld ‘Mem en bern’

admin

Neitins oan Paulus Potter

Keunst

fan Bartholomeus van der Helst*
fan Paulus Potter**

Lit ús him net ferjitte:
Paulus Potter, achtentweintich jier
en dan al út it libben wei,
hy is de skilder fan de bolle,
dy’t tagelyk de ko fêstlei.

Sjoch selsbewust him sitten,
dêrfan is er him net mear bewust,
wy litte him net samar gean,
ha noch in klear byld fan de holle
en klaaie him yn kreaze klean.

Hy hoecht net mear te switten
op wat komt der no wer op it doek,
de ferve bliuwt op it palet,
de leechte sil syn neitins folle,
ferjitte dogge wy him net.

* Bartholomeus van der Helst (1630-1670)
Skilderij ‘Portret fan Paulus Potter’

** Paulus Potter (1625-1654)
Skilderij ‘De bolle’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum