Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Prippe yn it liif

Keunst

fan Vasili Andrejevitsj Tropinin*

Ik wit krekt wat it is:
net baas oer ’t eigen liif
te wêzen, foar in oar oan ’t wurk,
dei út dei yn foar ’t deistich brea,
foar ’t bestean gjin wike wis.

Ik wit no wat ik mis:
de rêst, want ik ha ’t liif
foar altyd krigen foar mysels,
dei út dei yn bin ik oan ’t wurk,
wat foar ’t brea net nedich is.

Sy mist har frijheid ek,
har fingers wurde stiif
fan alle dagen op en del,
it goud is foar de hegerein,
dy’t sy pript by elke stek.

* Vasili Andrejevitsj Tropinin (1776-1857)
Skilderij ‘Goudstikster’

admin

Quackers en yndianen

Keunst

fan Edward Hicks*

Wy binne by jim kommen
om yn frede troch te gean
as Quackers yn dit frije lân,
wy stribje nei in freedsum ryk,
genede is ús deistich lean.

Wy ha hjir altyd wenne,
stribje nei in goed bestean
as yndianen yn dit lân,
wy fiele ús natuerlik ryk,
ha gjin ferlet fan lean en klean.

De dieren binne kommen
sa’t de Hear it hawwe wol:
gjin liuw of tiger fret it laam,
der hearsket frede yn dit ryk,
genede makket magen fol.

Gjin dier hoecht hjir te wennen,
bisten ha har eigen aard,
sawol de tiger, liuw as ’t laam,
gjin dier is oan de oar gelyk,
elk hat op eigen wize baat.

* Edward Hicks (1780-1849)
Skilderij ‘It freedsume keninkryk’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum