Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Quackers en yndianen

Keunst

fan Edward Hicks*

Wy binne by jim kommen
om yn frede troch te gean
as Quackers yn dit frije lân,
wy stribje nei in freedsum ryk,
genede is ús deistich lean.

Wy ha hjir altyd wenne,
stribje nei in goed bestean
as yndianen yn dit lân,
wy fiele ús natuerlik ryk,
ha gjin ferlet fan lean en klean.

De dieren binne kommen
sa’t de Hear it hawwe wol:
gjin liuw of tiger fret it laam,
der hearsket frede yn dit ryk,
genede makket magen fol.

Gjin dier hoecht hjir te wennen,
bisten ha har eigen aard,
sawol de tiger, liuw as ’t laam,
gjin dier is oan de oar gelyk,
elk hat op eigen wize baat.

* Edward Hicks (1780-1849)
Skilderij ‘It freedsume keninkryk’

admin

Striidbere evangelisten

Keunst

fan Diego Rivera*

Kom op, lit ús beskaving bringe
oan de yndianen yn dit lân
mei ôfgodstimpels fol mei goud,
it evangeelje komt der dan op ta,
’t is oan de pryster tafertroud,
oan ús de wapens, tanke Leave Hear!

Kom op, oan ’t wurk, jim luie slaven,
pak de skeppe, graaf jim eigen grêf,
jim ha fergees jim timpels boud,
it evangeelje komt no op jim ta,
’t is oan de pryster tafertroud
om jim fertroud te meitsjen mei ús Hear.

Mar nee, sjedêr, ’t is net te leauwen
wat de pryster mei syn krúske docht,
hy hâldt it ús foar, ja ferdomd,
as wiene wy oan penitinsje ta,
sjoch hoe’t syn hân op ’t skouder komt
fan ’t slavebern, tsjin ’t boadskip fan ús Hear.

* Diego Rivera (1886-1957)
Skilderij ‘De Spaanske ferovering fan Meksiko’Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum