Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

It krûkje

Keunst

fan Jan Miense Molenaer*

Lit rinkelje de tamboeryn
en huf mei stokken op ’e tromme,
earen kinne ’t net ûntgean,
se jouwe ’t oan de skonken troch,
lit elkenien hjirhinne komme.

Dus minsken, set de stap deryn,
de slaggen jouwe oan de mjitte,
’t spul mei jimme net ûntgean,
want sjoch, jim ha it no wol troch
hoe’t wy it krûkje dûnsje litte.

Hy fret genôch, syn búk as krûk
sit fol, hy hat him noch nea skamme
foar syn kop, de kreaze klean
gean foar ’t normale libben troch…
hy is te lyts foar moaie fammen.

Dus minsken, sjoch jim eagen út,
hear nei de tamboeryn en tromme,
bliuw dêr net as stokken stean,
mar dûnsje mei, it kin no noch,
it krûkje mei jim net ûntkomme.

* Jan Miense Molenaer (1610-1668)
Skilderij ‘Jonge muzikanten en dûnsjende dwerch’


admin

Seemansgrêf*

Keunst

fan William Turner**

Farwol, kollega en myn freon,
de bist de wide see op fearn
as keunstner, dyn bestimming
lei noch fierder as de kym,
do hast de frijheid preaun.

Ik rôp dy ek noch achternei:
‘Oant sjen, ik wachtsje op dyn keunst
dyst makkest yn de stimming
fan tefreden bin ik mei
de skym dy’t wiist de wei.’

Farwol, kollega en myn freon,
ik sjoch dy net op ’t dek mear stean,
do glydst nei dyn bestimming:
’t seemansgrêf; myn liet op rym
is nei it skip ta dreaun:

The midnight torch gleamed o’er steamer’s side
and Merit ’s corse was yielded to the tide.

* Seemansgrêf fan Sir David Wilkie

** William Turner (1775-1851)
Skilderij ‘Frede – begraffenis op see’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum