Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Sânfâldige suster

Keunst

fan Fernand Khnopff*

Sjedêr, myn alderleafste suster,
sân kear yn it griene gea,
ûneinich yn werhelling,
net allinnich mar fan juster,
dochs ek hjoed en moarn en ea.

Sy libbet fan de brulloft nei de
rou, want elkenien giet dea,
ûneinich yn werhelling,
grien fan de hope is de greide,
mar folmakke wurdt it nea.

Lit harren dan mar mei de racket
slaan, it spul fan hinne wer,
ûneinich yn werhelling,
sûnder dat it tempo heakket,
want foar my is sy in stjer.

Oan har ha ik wol sân memoarjes,
dy’t ferskine hjir en dêr,
mar hjir it each bekoarje.

* Fernand Khnopff (1858-1921)
Pasteltekening ‘Memoarjes’

admin

Sykjende fisker

Keunst

fan Albert Neuhuys

It waard in twongen houlik:
fisker wurde gie fan heit op soan,
dus wie er mei de see fertroud
en yn it tiidsferrin ek troud,
mar wie de see wol froulik?

Sa dreauwen him de weagen
fan syn langstme nei de fêstewâl,
dêr’t hy wis wie fan ’t iepen rút,
mar fierder net… de earste tút
hie hy noch net foar eagen.

Sy hie har eagen rjochte
op it hânwurk, tichter as in net,
dêr’t sy gjin fisk mei fange koe,
it wie de fraach oft sy dat woe…
sy wist wat fiskers sochten.

* Albert Neuhuys (1844-1914)
Skilderij ‘Fiskersfrijerij’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum