Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Macht oan kweajonges

Bibelbylden

Jesaja

De Heare God lit witte
wêr’t hy al mei dwaande is:
de omkear yn de maatskippij,
wa’t heech klom, lit er sitte…

… de stoere man en de soldaat,
de rjochter en profeet,
de wize âlde en foarsizzer,
de man fan oansjen en foarop,
de riedshear en de tsjoender
en wa’t gefaar beswart.

Kweajonges lit God sitte
yn de rûnte fan ’t bestjoer,
sy sille it te sizzen ha,
mar sûnder it te witten.

Sil hy dan ’t foartou nimme
mei in mantel om de lea?
Hy hat gjin iten yn de hûs,
gjin kaam om ’t hier te kjimmen.

admin

Bylden fan heechmoed

Bibelbylden

fan Pieter Bruegel de Oude*

Ferstjitten is it eigen folk
troch wat it sels misdien hat
yn plak fan dieden foar de Hear,
it komt op slach yn ’t near.

De Filistinen as it byld
fan tsjoenderij, har sizzen
is as leagen, fier fan wier,
it byld fan falske sier.

De rykdom is de ein fan wei,
it goud en sulver blinke,
de hynders strielje út de macht,
gjin wein is sûnder fracht.

Yn wêzen is it neat mei neat,
lykas de macht fan goaden,
dêr’t knibbels har foar bûge, mar
fersjoch jim net… ’t wurdt bar.

It wurdt sa bar, krûp yn de grûn,
ferskûlje jim yn rotsen
foar de ferskining fan de Hear,
gjin heechmoed bylket mear.

* Pieter Bruegel de Oude (1525/1530-1569)
Gravuere ‘Superbe (heechmoed)’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum