Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Fertriet út wiisheid

Bibelbylden

fan ûnbekend*

As preker wie ik foarst fan Israel,
ik lei my nammentlik op wiisheid út,
gie troch it libben mei dy namme,
mar it kaam net ta in einbeslút.

Mei iepen eagen gie ’k op ûndersyk
nei wat der allegearre wol net wie
op ierde, tusken grûn en himel,
’t wurk wie swier, ik kaam net út ’e rie.

Wat altyd krom west hat, wurdt grif net rjocht,
wat foar it each net is, telt ek net mei,
dy wiisheid ha ik fûn, wat mear is
as in kening earder goed foar sei.

Ut wittenskip en dwaasheid kaam foar ’t ljocht
dat ik allinnich mar de wyn neijei,
mear wittenskip jout noch mear lijen,
gâns fertriet komt út ’e wiisheid wei.

* Foto ‘Fertriet’

admin

Neat mei neat

Bibelbylden

fan ûnbekend*

Wat hâldt de minske fan syn skreppen oer,
fan al syn skuorren yn de sinne?
Dy komt op, giet ûnder, himet nei
itselde plak dêr’t hy earst opkaam,
it grutte ljocht hat rêst noch doer.

De wyn draait likegoed, fan noard nei súd
en yn it rûn, wêr giet er hinne
as er altyd trochdraait, nacht en dei?
Sa streame nei de see de beken…
wa is it dy’t de stream ôfslút?

It each rêst net en likemin it ear,
wurch wurdt de minske fan de dingen
dy’t er allegear net neame kin;
gjin ding is nij, ’t wie yn ’t ferline
der ek al… neat as earste kear.

De Preker fynt it allegear mar neat,
want neat mei neat, wat is dêrfan de sin?

* Yllustraasje ‘Streamen nei de see’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum