Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Treast en opdracht

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jesaja

God sprekt fan treast en moed
foar ’t folk en foar Jeruzalem,
de slavetsjinst as straf is oer,
tsjinst oan de Hear ferbrekt de noed.

Der ropt in stim fan fier
foar ’t folk en foar Jeruzalem:
‘Lis oan in wei troch de woestyn,
kom yn de steppe ek yn ’t spier:
in rom en rjocht paad foar
ús God en meitsje delten heech
en leech de hichte en de berch!’
De Hear lit sjen: ‘t is foarinoar.

Foto ‘Wei troch de woestyn’

admin

Feilich plak

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jesaja

Ferskrikkings hast foar eagen krigen:
hoe’t de fijân mei syn leger kaam,
soldaten, amtners en spionnen, 
jim besit nei ’t eigen lân meinaam.

Dat rûge folk sil nea wer komme,
nea mear hearst syn taal, dyst net ferstiest,
soldaten, amtners en spionnen
giene op ’e flecht, sa’tsto earst giest.

Dus Sion, lit dyn eagen glide
oer Jeruzalem, in prachtich plak,
in tinte dy’t de tiid troch stean bliuwt,
foar it folk in feilich ûnderdak.

Foar ús is yn dat gea de Heare,
dêr’t rivieren streame, gjin galei
of steatlik skip fart nei de wâl ta,
want de tiid fan driging is foarby.

In rike bút wurdt dan ferparten,
sels de stumpers krije harren diel,
de Hear sprekt rjocht en is ús Kening,
elkenien sit fredich oan it miel.

* Foto ‘Jordaan’
 
 

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum