Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Babels dochter

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jesaja

Jongfaam, do dochter Babel,
gean nei ûnderen, de troan bydel
en lit dy sakje op ’e grûn,
do bist net langer yn de geunst,
de wierheid klinkt no ienkear skel.

Begjin te meallen mei de
mole, doch foarwei de wale, til
de sleep op, want sa rekkest bleat,
dyn neakenens komt oan it ljocht,
troch skoof en skande wurdsto stil.

Gean sitten, krûp yn ’t tsjuster
wei, dyn keninklike namme giet
ferlern, do hast myn útkard folk
mishannele, de âlderein
fernaam dyn jok mei djip fertriet.

Wol harkje, wiif yn wielde,
soargeleas sitsto noch op ’e troan,
mar widdo wurdst en boppedat
silst al dyn bern net langer sjen,
dat dyn ellinde komt deroan.

* Foto ‘Yn ellinde’

admin

Drage

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jesaja

Sjoch hoe’t de goaden makke binne:
út ’e ponge kaam it goud,
op skealjes waard it sulver woegen,
dêrút skoep de goudsmid jimme god,
him ha jim as in lêstdier droegen.

Mar sjoch hoe’t sy derhinne siigden,
Bel en Nebo wiene neat
oars as twa bylden dy’t swier woegen,
dy’t jim droegen op ’e sloppe rêch
en sa noch altyd foar har bûgden.

Wol nei My harkje, folk fan Jakob,
ek de rest fan Israel,
al foar de berte ha ’k jim droegen,
op jim âlde dei doch Ik dat noch,
jim waarden troch myn rêch útnûge.

Wat Ik besletten ha, wurdt útfierd,
myn begjin sprekt fan de ein,
jim kinne ’t sjen út it ferline
wei, sa rint it nei de takomst troch,
de gloarje lit Ik foar jim skine.

* Yllustraasje ‘God Mardoek (Bel)’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum