Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Nij Jeruzalem

Bibelbylden

fan ûnbekend*

Doe hearde ik in ingelstim:
‘Ik wiis dy oan de breid fan ’t Laam,
kom mei de hege berch op,
sjedêr de stêd Jeruzalem.’

De stêd kaam út ’e himel wei,
toaid mei de gloarje fan de Hear,
de glâns lykas fan jaspis,
mear strieljend as op ljochtskyndei.

In hege muorre om de stêd
mei tolve poarten om deryn,
de nammen fan de stammen
dêrop skreaun, elk op ’t eigen mêd.

De tolve stiennen yn de grûn
as dragers fan de muorre, as
it byld fan de apostels,
sa is de stêd it boadskip jûn.

De gouden mjitstôk kaam te pas
foar ’t mjitten fan de hiele stêd,
in mearfâld fan tal tolve,
gjin stien kaam fan de oaren los.

Der stie gjin timpel yn de stêd,
omdat de Hear de timpel wie,
hy ljochtet mei syn gloarje
de folken by, licht is har trêd…

… om skatten yn te dragen.

* Yllustraasje ‘It nije Jeruzalem’
 

admin

Alles nij

Bibelbylden

fan ûnbekend*

De earste himel en de earste ierde
lieten har net langer sjen,
ik seach in nije himel, nije ierde
en in nij Jeruzalem kaam del,
it wie de ein fan âlde tiden.

Fanút de nije himel wie te hearren
dat God wennet by syn folk,
de triennen sil Hy út ’e eagen feie,
’t deaderyk is smiten yn de hel,
dat rou sil freugde net bedjerre.

God is de alfa en omega: earste,
tagelyk de lêste, Hy
sil drinke litte fan it libbenswetter,
dat it lean is fan wa’t bliuwt yn stel,
gjin niget hat oan kweade geasten.

Hy is foargoed Gods soan, dat sil er wêze,
om’t er folhold yn de striid,
syn namme is yn ’t libbensboek te lêzen.

* Yllustraasje ‘Nije himel en ierde’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum