Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Spikerhurd folk

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jesaja

Jim nammen tsjûgje fan in folk
dat swart by God de Heare,
mar net earlik en oprjocht;
as boargers fan Jeruzalem,
ha jim dy stêd as hillich eare.

Fan âlds wie Ik foar jim de tolk
dy’t spriek oer wat der barre
soe, Ik die it, wie oprjocht,
dat jim net sizze soene: ‘Sjoch,
myn ôfgod koe him danich warre.’

Mar foar de dei fan hjoed hast neat
fernommen fan wat skepen
is, want do wiest spikerhurd,
fan izer wie dyn nekke,
neat hasto fan myn dwaan begrepen.

Fan koper wie dyn brein, dat neat
opsloech fan myn berjochten
oer wat ik ferrjochte hie;
yn ’t fjoer fan de ellinde
bist suvere, mei gloed ferljochte.

* Yllustraasje ‘Fjoer’

admin

Utdôve wittenskip

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jesaja

Dyn wittenskip en wiisheid
binne wegen nei ’t ferdjer,
foarsizze net wat komme sil,
men sjocht dat yn gjin stjer.

Beswarrings, tsjoenderijen,
fynst gjin baat by sok gedoch
en jagest dêr gjin skrik mei oan,
gjin minske sjocht no noch.

De lju dy’t stjerren skôgje,
sjogge út ’e moannestân
wat dy al gau oerkomme sil,
ha harren tiid no hân.

Sy binne lykas striekes,
dy’t ferbrâne yn it fjoer,
se rêde harren libben net,
de glâns as stjer is oer.

Omdatst dy sa beswarre
lietst troch harren tsjoenderij,
falt dy grut ûnheil op ’e lea,
har god sprekt dy net frij.

* Foto ‘Universum’


Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum