Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

As in earn

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jesaja

Jawis, as balling hast in swier bestean,
mar wêrom klagest oer dyn lot
as soe de Hear dêr neat fan witte?

Mar witst dan net dat God de Skepper is
fan hiel de wide wrâld, dyn lot
sil Hy net yn it tsjuster litte.

Nea wurdt Er wurch of rekket Er ynein,
oan God syn tiid komt nea in ein,
gjinien kin syn ferstân ea mjitte.

Jongfeinten binne wurch en stroffelje,
God jout har wjukken, as in earn
sa kinne sy har sweve litte.

* Foto ‘Earn’

admin

Fragen dy’t fier drage

Bibelbylden

fan ûnbekend*

Wol harkje, folken, nei de fragen
dy’t klinke út ’e himel wei
en op ’e ierde fierder drage:

Wa meat it wetter fan de see ôf,
wa beakene de grinzen fan de himel ôf,
wa meat de boaiem fan de ierde op,
wa woech de bergen en de heuvels ôf?
Fan God klinkt fier de rop.

Wa wiist de Geast fan God de wegen,
wat wize riedsman jout Him gaadlik ûnderwiis
en is der wol ien dy’t Him ynsjoch jout
om rjocht te jaan oan minsken yn it nau?
’t Is God wol tafertroud.

De folken binne as de drippen
dy’t oan in amer hingje, lykas stofkes dy’t
neat weage, ’t lân is ek yn lichte steat,
de lannen oan de seekant falle ôf,
foar God is ’t neat mei neat.

Yllustraasje ‘Skealjes’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum