Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Beneamd as tsjinstfeint

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jesaja

De Heare hat syn tsjinstfeint roppen
fan de memmeskurte ôf,
noch foar’t mem my te wrâld brocht,
hat Hy myn namme neamd.

De Heare hold my earst ferburgen
yn syn hân, ik siet yn ’t skaad
foardat Hy my yn ’t ljocht brocht,
’k waard as syn feint beneamd.

Hy hat myn tonge flymskerp makke
as in swurd dat dûbel snijt,
ik waard in pylk dy’t stekke
koe djipper noch as ’t swurd.

It like om ’e nocht, myn skreppen,
mar de Hear stie foar myn rjocht,
’t soe my oan neat ûntbrekke,
God hold Him oan syn wurd.

De Hear liet My doe ek noch witte
dat net inkeld ’t eigen folk
it heil sjen sil, it ljocht giet
op foar de hiele wrâld.

* Yllustraasje ‘Fan de memmeskurte ôf’
 

admin

Ut Babel wei

Bibelbylden

fan ûnbekend*

Harkje Jakob, Israel,
Ik bin de earste en de lêste,
ha de fûneminten fan de ierde
lein mei eigen hân en spand dêroer
de himel, op myn hannen komt it del.

Kom dan gear, jim allegear,
fertel dat Koaresj is de bêste,
dy’t al gau syn wil opleit oan Babel;
wat hy docht, giet hiel de ierde oer,
heech oan de himel ljochtet al syn stjer.

Hiest mar harke nei ’t gebod,
in stream fan heil wie oer dy kommen,
weagen fan gerjochtichheid, dyn neiteam
wie manmachtich wurden as it sân,
ûntelber, want Ik bin de Hear dyn God.

Kundigje it hjoed noch oan
en lit it oer de ierde klinke:
‘Gean út Babel wei, de Hear hat loskocht
Jakob, sûnder toarst giet hy troch ’t oard
fan ’t hjitte sân, dêr ljochtet al de moarn.’

* Foto ‘Moarnsdage’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum