Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Utkard folk

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jesaja

Ik ha dy útkard, Israel,
oproppen út ’e fierste hoeken wei,
do bist myn feint as folk fan Jakob
en fan Abraham, myn freon,
dus jou dy rêstich del.

Sit net yn noed, Ik bin derby
en help dy, dat do bliuwst foargoed oerein,
dyn fijân komt te skimp en skande
en ek om, der bliuwt neat oer,
fan gleone haat bist frij.

Ik krij fan dy de rjochterhân
om troch te gean as folk fan My, dyn God,
Ik fier dy nei dyn lân.

Yllustraasje ‘Folk fan Abraham’

admin

Gods bewiis

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jesaja

Ik sprek, dus lit de folken swije,
lannen oan de seekant, hâld jim stil
en wachtsje oant ik kom mei myn bewiis,
gjin godsbyld sil de eare krije.

Sis My ris… Wa hat út it easten
roppen him dy’t al gau komme sil,
de kening foar de keningen in griis?
Hy wint de striid en wurdt de earste.

Wa jout him yn de macht de lannen
oan de see? ’t Bart inkeld troch myn wil
dat hy mei ’t swurd de keningen fergriemt,
hy kriget alle macht yn hannen.

Soe Ik my net as God bewize
boppe ’t godsbyld fan de edelsmid,
’t byld dat mei tal fan spikers fêstset wurdt?
Ik sil dy kening wegen wize.

* Byld ‘Kening Cyrus’ 

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum