Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

In massa bern

Bibelbylden

fan ûnbekend*

As Sion klaget oer myn dwaan
en litten, al soe Ik myn folk
ferlitten ha, it neat mear jaan;
as soe in mem har bern ferjitte,
gjin begrutsjen ha mei him,
Ik sil Sion nea ferjitte.

In púnfal is de stêd, it gea
ferlitten, mar sjedêr de bou
en yn it lege gea komt ea
wer folk, tefolle om te sitten
by elkoar, safolle bern
dat wêr moat men harren litte?

Ofnommen wiene dy de bern,
mar soannen bringe har werom
en dochters litte har dy sjen,
gjin kening sil de bern ferstjitte,
as in pleechheit stiet hy nêst
dy, hy wol syn soarch sjen litte.

Foarstinnen sille ’t boarst har jaan
en bûge foar dy oant de grûn,
it is mei sizzen net te dwaan,
do silst troch dieden altyd witte
dat Ik bin foargoed de Hear…
hoe soe Ik myn folk ferlitte?

* Foto ‘Bern’

admin

Boadskip fan myn tsjinstfeint

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jesaja

Myn tsjinstfeint jou Ik opdracht
om oan myn folk ’t berjocht te jaan
fan heil dat komme sil;
myn feint ha Ik formearre,
boppedat dêrta ornearre
ferbûn te wêzen mei myn folk,
it ferrinnewearre erfskip
wer te meitsjen nei myn wil.

Hy moat it boadskip bringe
oan finzenen: ‘Kom no derút!’
En: ‘Kom mar foar it ljocht,’
oan wa’t yn ’t tsjuster sitte,
dat moat hy har witte litte;
sy sille toarst noch honger ha,
’t sinneljocht sil net mear pleagje,
sa doch Ik it godsfolk rjocht.

Nei rynske wetterwellen
wiis Ik myn folk in sljochte wei,
want bergen reitsje plat,
ophege wurde wegen
om te reizgjen nei de sege:
de ierde jubelet it út,
wylst de himel sjongt fan blydskip
en de bergen roppe mei.

* Foto ‘Jubeljende ierde’


Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum