Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Drage

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jesaja

Sjoch hoe’t de goaden makke binne:
út ’e ponge kaam it goud,
op skealjes waard it sulver woegen,
dêrút skoep de goudsmid jimme god,
him ha jim as in lêstdier droegen.

Mar sjoch hoe’t sy derhinne siigden,
Bel en Nebo wiene neat
oars as twa bylden dy’t swier woegen,
dy’t jim droegen op ’e sloppe rêch
en sa noch altyd foar har bûgden.

Wol nei My harkje, folk fan Jakob,
ek de rest fan Israel,
al foar de berte ha ’k jim droegen,
op jim âlde dei doch Ik dat noch,
jim waarden troch myn rêch útnûge.

Wat Ik besletten ha, wurdt útfierd,
myn begjin sprekt fan de ein,
jim kinne ’t sjen út it ferline
wei, sa rint it nei de takomst troch,
de gloarje lit Ik foar jim skine.

* Yllustraasje ‘God Mardoek (Bel)’

admin

Ut it ferburgene wei

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jesaja

Egyptners, Etiopiërs, Sabeeërs,
makkers fan in ôfgodsbyld,
sy sizze: ‘Jimme God hâldt Him ferburgen,
wat net wurket, inkeld mar ferdielt.’

Mar, Ik de Heare, sis oan alle folken:
‘Sjoch, Ik meitsje iepenbier
dat Ik de ierde makke ha, de minsken
skepen, dat myn sizzenskip rikt fier.’

Ik bin it dy’t foarst Koares komme litten
ha en sljochte ek syn paad;
út ballingskip sil hy myn folk befrije,
streekrjocht wurdt it nei myn stêd ta laat.

As liem wie earst de minske, dy’t net freget
oan de pottebakker: ‘Wa
is ’t dy’t my foarme hat?’ Hy is tefreden,
wol op ierde wol in plakje ha.

Ik ha My net ferskûle achter wurden
dy’t te tsjuster binne om
te leauwen, dat geheimtaal ha ’k net sprutsen,
wurd en died, Ik hâld My dus net stom.

Der is gjin oare God as Ik allinne,
dy’t rjocht docht en rêding bringt,
kear jimme nei My ta en bliuw behâlden,
dat de wierheid yn jim libben kringt.

Foto ‘Pottebakker oan it wurk’
 

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum