Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Sprekkers

Bibelbylden

fan ûnbekend*

De ingel sprekt:
God de Hear besielet de profeten
troch syn ingel, dy’t er útstjoerd hat
om sjen te litten wat gau bart.

Kristus sprekt:
Ja, ’t is wier, Ik sil mei gauwens komme,
lokkich hy dy’t fêsthâldt oan it wurd
dat de profeten sprutsen ha.

Jehannes sprekt:
Ik, Jehannes, bin troch ’t wurd ferstomme
dat ik heard ha, tagelyk seach ik
wat wie foar ’t minske-each te grut.

De ingel sprekt:
Fal, do feint, foar my net op ’e knibbels,
want wy tsjinje beide God de Hear
en jouwe biddend Him de ear.

Kristus sprekt:
Ja, ’t is wier, jim moatte tsjinjend trochgean,
elk fertsjinnet nei syn wurk it lean,
jim lean dat Ik al by My ha.

Alfa en Omega is myn namme,
lokkich hy dy’t komt mei skjinne klean,
syn rjocht is op ’e libbensbeam.

Wa’t it kweade docht, moat bûten bliuwe,
foar myn boadskip ha ’k de ingel stjoerd,
as Moarnsstjer skitterje ’k foargoed.

* Yllustraasje ‘Kristus as Moarnsstjer’

Related Posts

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum