Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Liet fan Mozes en it Laam

Bibelbylden

fan ûnbekend*

In teken seach ik yn de himel,
wûnderbaarlik, fol mei macht:
sân ingels mei de lêste pleagen
makken oan de grime Gods in ein,
doe kriich ik noch in byld foar eagen:
in see fan glês, dêr fjoer trochhinne,
minsken, winners fan it beest,
dy’t songen by Gods harpen
it liet fan Mozes en it Laam:
‘Machtih, wûnderbaarlik binne
jo dieden, Hear, almachtich God,
rjochtfeardich binne ek jo wegen,
elk dy’t jo namme freest,
bewiist Jo ear, want hillich binne
Jo, de folken falle biddend del,
om’t jo rjochtfeardich oardiel
foar hiel de wrâld oan ’t ljocht kaam.’

Yllustraasje ‘Glêzen see’

Related Posts

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum