Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Foar Koaresj

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jesaja

Tsjin Koaresj, kening fan de Perzen
seit de Hear: ‘Wêrsto ek komst,
foar dy gean alle doarren iepen,
poarten hâlde dy net tsjin,
de foarsten nimsto ôf har macht,
’t is alles nei dyn sin.

Wat foar dy opriist, sil Ik sljochtsje,
brûnzen poartedoarren slaan
Ik stikken, skoattels bûch Ik iepen.

Ut plakken dy’t yn ’t tsjuster lizze
fan de bergen, helje Ik
foar dy ferburgen skatten, rykdom,
datsto witst wa’t is de Hear
dy’t dy by namme roppen hat,
dyn namme krijt de ear.

Al koest My net, Ik sil dy meitsje
sterker as de foarsten om
dy hinne, dat it folk fan east
nei west My as unyk besjocht,
de God dy’t alles skepen hat
en alles foar dy docht.’

Yllustraasje ‘Kening Koaresj’Related Posts

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum