Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Brulloftsfeest

Bibelbylden

fan Jan van Eyck*

My klonken lûden yn de earen
fan in grutte mannichte,
fan mânske wetterfloeden
en fan mannich tongerklap,
dy lûden joegen God de eare:

Us God de Hear is kening wurden,
halleluja, jubelje
en jou Him alle eare,
want de brulloft fan it Laam
is kommen, ’t sil in grut feest wurde.

Syn frou stiet klear yn blinkend linnen,
de gemeente fan de Hear
rint Him al yn de mjitte,
klaaid mei dieden fan it folk
dat hillich wie, it sil oerwinne.

Doe klonk it lok my yn de earen
fan it folk dat nûge wie
op ’t brulloftsfeest fan Kristus,
dy’t as my in tsjinstfeint wie,
oan God de Hear komt ta de eare.

* Jan van Eyck (sirka 1390-1441)
Skilderij ‘It Laam fan God’

Related Posts

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum