Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Brief oan Timoteüs 9

Bibelbylden

fan Hendrik dewith*Timoteüs, it komt der wol op oan
yn ’t lêste fan de dagen
as minsken domdryst gean
har eigen leafdeleaze wei…
do nimst it goede paad, myn soan.

Myn foarbyld hasto folge, leafdefol
yn hâlden en yn dragen,
ek yn ’t dragen fan de lêst
fan alle noeden op ús wei:
ferfolging easket op in rol.

Timoteüs, bliuw trou oan Kristus’ lear,
dan sil it foar dy daagje
hoest de wei wiist fan behâld,
jou dysels mei ’t evangeelje wei,
dan wurdst beholden troch de Hear.

* Ut ’e samling fan Hendrik dewith
Yllustraasje ‘Timoteüs lêst de brieven fan Paulus’

Related Posts

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum