Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Brief oan Timoteüs 8

Bibelbylden

fan ûnbekend*

Do bringst, Timoteüs, de wiere lear
fan ús ferrizenis as Kristus komt,
mar oaren wolle ha, it hoecht net mear,
’t ferrizen hat al west.

Mij strideraasje, ’t hat gjin doel
om tsjin de sike stellings yn te gean,
ferfretten wurdt har lear, dy kankerboel
is foar ús heil de pest.

Wy binne ’t goud- en sulverguod
as ’t dwaan en litten sprekken lije kin,
ús âlde libben, hout en stien, is fuort,
sa hat it ienkear west.

Wês alle kearen blinkend skjin,
dan bist in tsjûgjend tsjinstfeint fan de Hear,
joust oan de dwerse sprekkers rjochtút sin
tsjin duvelsk pleit en pest.

* Glês-yn-lead ‘Michaël deadet satan’

Related Posts

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum