Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Brief oan de Korintiërs 1

Bibelbylden

fan Paulus*

Korintiërs, jim stêd spriek my wol oan:
de haven mei de skippen oeral wei,
de timpels en de synagoge,
elk fereare dêr mei hiel syn siel,
mar soe it allegear wol doge?

Ik groetsje jim en tankje God aloan,
jim binne ryk, want Kristus is de wei,
sa’t jimme troch de Geast wol witte;
troch myn tsjûgenis krijt elk syn diel…
mar ienheid mei gjinien ferjitte.

Dus bruorren, stean ik der by jim op oan
ienriedich op ’en paad te gean, gjin wei
fan skieding, sadat mear partijen
ûnder jim ferdiele it gehiel,
want skieding bringt oars net as lijen.

Ik woe mar sizze, wiis gjin minske oan,
ek Kristus net, dêr’t jim in skoftke wei
fan binne, want dan komt der skieding,
ûnderdielen taaste oan de siel
fan Kristus’ wurd, ús iennichst lieding.

* Earste brief fan Paulus oan de Korintiërs’

 

Related Posts

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum