Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Bern fan it ljocht

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jesaja

Ik sis jim: ‘Freegje net de geasten
fan ferstoarnen om in útspraak,
wiersizzers bringe ek gjin ljocht
yn jim swalkjen en benearing
troch honger, ’t fjild leit braak.’

Ik sis jim: ‘’t Folk dat yn it tsjuster
gean moast, sjocht in felle ljochtstriel,
it fjild dat braak lei yn de nacht
is mei ’t folle ljocht oerglânze,
elk nimt oan de freugde diel.

Want in bern is foar ús berne,
in soan is oan ús jûn
en de hearskippij leit op syn skouder.
Syn namme is:
Wûnderlike Riedsman,
sterke God,
Heit oer alle tiden,
Fredefoarst.
Machtich is syn hearskippij
en sûnder ein de frede
oer Davids troan en oer syn ryk,
troch rjocht en ek rjochtfeardichheid
leit hy dêrfan de grûnslach,
fan no ôf oant yn ivichheid.’

* Yllustraasje ‘Ljochtstriel’

Related Posts

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum