Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Heil Wall street

Skiednisbylden

fan ûnbekend*

It oandiel dat de wrâld behearsket,
giet earst hinne, komt dan wer,
lykas ’t ferkear op Wall Street sjen lit,
’t rekket minsken, allegear.

Panyk fiert rap nei ekstremisme:
bring de ropper oan de macht,
omdat hy ús de takomst sjen lit,
op ’e naasje slacht er acht.

Syn oandiel riist, want hy behearsket
’t wurd dat opropt ta de striid
om muorren fan dy oar te sljochtsjen,
foar syn folk is ’t útsicht wiid.

Dat Wall Street liedt ta ekstremisme,
lit de folkske lieder sjen
troch falsk de hege noarm te sljochtsjen,
winst giet yn in dei ferlern.

Foto ‘Wall Street’

admin

Drage

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jesaja

Sjoch hoe’t de goaden makke binne:
út ’e ponge kaam it goud,
op skealjes waard it sulver woegen,
dêrút skoep de goudsmid jimme god,
him ha jim as in lêstdier droegen.

Mar sjoch hoe’t sy derhinne siigden,
Bel en Nebo wiene neat
oars as twa bylden dy’t swier woegen,
dy’t jim droegen op ’e sloppe rêch
en sa noch altyd foar har bûgden.

Wol nei My harkje, folk fan Jakob,
ek de rest fan Israel,
al foar de berte ha ’k jim droegen,
op jim âlde dei doch Ik dat noch,
jim waarden troch myn rêch útnûge.

Wat Ik besletten ha, wurdt útfierd,
myn begjin sprekt fan de ein,
jim kinne ’t sjen út it ferline
wei, sa rint it nei de takomst troch,
de gloarje lit Ik foar jim skine.

* Yllustraasje ‘God Mardoek (Bel)’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum