Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Vaart

Jereims

van Lourens Alma-Tadema*


Het leven is een spel,
vindt zij en hij ontkent het niet,
komt haar zo tegemoet,
maar vraagt het later wel
als zij zijn spierkracht ziet.

Het leven vraagt om vaart,
vindt hij en zij bevestigt het,
omdat de boot het doet;
het ligt diep in zijn aard,
voelt hij en hoort haar tred.

Zij houden beide vast
aan spel en vaart en tegelijk
is spelevaren doel;
zij is veel meer dan gast,
hij geeft van houden blijk.

‘Zie jij het leven als
een vaartuig met een dubbelstoel?’

* Lourens Alma-Tadema (1836-1912)
Schilderij ‘Spelevaren’

admin

Fêstichheid

Lyrysk Deiboek

Al jierren is de kop derôf,
mar ’t stobbeguod lit him net kenne,
sjit de pylken wer de hichte yn,
it stekt by wylgen net sa nau,
se kinne oan feroarings wenne.

It stekt altyd de djipte yn
om stammen fêstichheid te bieden
en oerein te bliuwen yn de stoarm,
as pylken swypkje yn de wyn,
dan sil gjin stobbe dêrtroch bliede.

Dêr tusken stammen rikt de hei
noch heger as de wylgepylken,
tydlik mar foar ’t stjitten yn de grûn,
de klappen binne moarn foarby…
de fêste nijbou sil fier bylkje.

Mar stjit de stoarm de kap derôf,
dan sil gjin pylk dêr aardzje kinne.