Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Jehannes mei Petrus op’ en paad

Bibelbylden

fan El Greco*Soe Jezus dochs in foarkar ha?
’t Is net omdat wy fisker wiene
dat wy soargje moasten foar it miel;
hy kaam op my en Petrus ta…
soe ’t feest him foar in útspraak liene?

Wy wiene beide daliks ree
fansels, mar wêr soe ’t wêze moatte?
Jezus’ antwurd wie: ‘In man mei krûk
sil jim wol bringe op it stee.’
Wy moasten by him troch de poarte.

Soe Jezus dat foarút al sjen?
Grif sjocht er skerp mei oare eagen,
want de man seach der net frjemd fan op;
hoe’t soks sa maklik trochgean kin,
’t is dat wysels it foar ús seagen.

Net ik, mar Petrus kaam dermei
dat Jezus liet syn foarkar blike
foar syn grutste maten út ’e groep;
dy útspraak kaam by Petrus wei,
al faker hat er ús ferlike.

* El Greco (1541-1614)
Skilderij ‘Sint Jehannes de Evangelist’

 

admin

Aeneas

Mytebylden

fan Pompeo Batoni*

Aeneas, held ferbûn mei Troje,
hat op ’t lêst de grûn fan Rome sjoen,
dêrtusken lei de tiid fan striid,
hy soe it net foar Troje roaie.

Syn mem wie goadin Aphrodite,
mar sy hat him net de foarming jûn,
troch nimfen kaam er troch de tiid,
hy hat syn heit dat nea ferwiten.

Dy brocht him grut as moedich kriger,
mar Achilles kaam ek op syn paad,
dêr’t hy it net fan winne koe,
syn fijân focht as wie er tiger.

Aeneas kaam werom yn Troje
mei it foargefoel fan list en skaad
fan ’t hynder, dat grif winne soe…
wa koe dat bist de stêd útgoaie?

De held kriich yn in dream it teken
dat er flechtsje moast mei heit en soan,
hy boude skippen foar de feart,
sa naam er fijân Gryk geweken.

Aeneas sylde nei de fierte,
kaam úteinlik yn Itaalje oan,
dêr is syn lot op ierde keard,
hy mocht grutsk tusken goaden sitte.

* Pompeo Batoni (1708-1787)
Skilderij ‘Aeneas flechtet út it brânende Troje’

Archief

Categorieën

Zoeken

  • Categorie

  • Datum