Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Bern en hap

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
Image

Se steane stil te wachtsjen
en sjogge fol ferwachting
út nei de tiid dat dier
en minskebern mei achting
foar elkoar ta ienheid wurde,
it spanningsfjild yn elke spier.

Dy spanning, oars as jachtsjen,
te gysten om te meitsjen
de gong fan stap nei stap,
is yn it ritme reitsje
fan elkoar en sûnder finish
tegearre fierder, bern en hap.

Image

admin

Net fergees

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
Brief oan ús dochter yn Malawi

Image

Do stiest der dochs allinnich foar,
de berte by dy frou,
it holtsje kaam al foar it ljocht,
do seachst, it kleure blau.

Do draafdest mei it bern, besochtst
it mei beäzeming,
massaazje, want do giest derfoar,
foar dy wie sy gjin ding.

Do seachst, it libben kaam deryn,
dêr wiesto ommers foar,
doe brocht in oars ynstelde frou
har troch de eigen doar.

Image

Do naamst de mem fan fyftjin mei,
sy frege nei har bern,
do seachst doe wer de blauwe skyn,
’t wie net om oan te sjen.

Do stiest der wer allinnich foar,
dy frou dy holp dy net,
de bernedokter kaam ek noch,
mar hat it ek net ret.

Do giest in oere lang noch troch
mei it beäzemjen,
do diest dyn bêst, mar ’t wie fergees,
in libben gie ferlern.

Do stiest der dochs allinnich foar,
wat koest der noch oan dwaan?
Dyn triennen wiene net fergees,
woest oan dat famke jaan.

Image

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum