Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Kampioen op side

Skûtsjesilen
PDF Print E-mail
Ut it skûtsje-argyf 1978

De spanning koe net grutter wêze
yn de stilte foar de striid,
want Rienk* en Siete** koene ’t lêze:
mar ien tsiende punt ferskil… wa biedt?

De wyn hie amper wat te bieden
op ‘e Snitser mar, in sucht
allinnich, dat gjin grutte dieden
hongen yn de loft of joegen lucht.

Image

De skippers moasten dernei happe,
lok joech spanning yn it rak,
de SWH begûn te stappen,
wylst SM lei heech, mar ek foar blak.

Dochs hie de wyn noch wat te bieden
op ‘e mar, want Siete rûn
ynienen hurder, Rienk moast bliede,
foar it earst waard Boalsert kampioen.

Image

Mar amper fjouwer wiken letter
kamen amateurs yn byld,
mei hurde wyn op ’t Snitser wetter
is de kampioen op side syld.

Image

admin

Kring fan in start

Skûtsjesilen
PDF Print E-mail
Ut it skûtsje-argyf 1978

Image

In let begjin jout soms panyk,
dan moat men nei de start ta kloetsje
mei it seil noch op ‘e gyk,
mar troch in sleepke fan de amfiby
ferslavet Sipke* oan de sigaret,
mar hoecht er net te boetsjen.

Image

De lytse startboei skriuwt de wet
foar om sportyf en skerp te silen
en net rom en justjes let,
mar Tjitte** fan It Fean kringt him deryn,
in start om foar it alderheechst te gean,
dêr sylt er foar de file.

Image

It driuwket kalm, noch fier te gean
en slepend stadich sylt De Jouwer…
der komt wyn, de float teart skean,
twa skippers ha it reade doek deryn,
want starten liedt faak ta in min begjin,
It Fean falt fan plak fjouwer.

Image

* Sipke Tjerkstra
** Tjitte Brouwer

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum