Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Pils en sjampanje

Skûtsjesilen
PDF Print E-mail
Ut it skûtsje-argyf 1975

Image

Nei 75 jier is ’t skip tenein,
it rekket ûnder wetter lek
en sylt as laden mei foar gek,
dus pompe om net te fersûpen,
mar dêrmei is net alles sein.

It skûtsje SWH fûn in magnaat,
in Hein dy’t wol in pilske mocht
en fleskes by de fleet ferkocht
of pompe by de taap en sûpe,
mar alles is sa net bepraat.

De SWH waard op it droege lein
en fan syn ûnderwetterskip ûntdien,
mar kriich ek wer in nijenien,
dus net mear pompe of fersûpe,
dochs is dêrmei net alles sein.

De biermagnaat lansearre in raket
mei Hein syn flagge boppe mar
en stêd, mar doe wie ’t yn de war
omdat it skip sjampanje sûpte
en sa is ’t op in rychje set.

Image

admin

Japanske beker

Skûtsjesilen
PDF Print E-mail
Ut it skûtsje-argyf 1975

Japan, it lân fan ’t rizen fan de sinne,
dêr’t Philips syn lampen ljochtsje lit,
dy beide strielen rikke, sa’t men wit,
safier dat ek de skûtsjes derby winne.

Image

In hege beker fan in heale meter
reizge nei De Feanhoop as de priis;
de Heale Moanne* striele eigenwiis
it winnen út, ’t ferlies wie foar in Meeter.

De Feanhoop, oard fan wetter, wyn en sinne,
rûntsjes draaie sûnder fûl gefjocht,
in imitaasje fan ’t Japanske ljocht,
sa sylden skûtsjes der dy middeis hinne.

De Heale Moanne koe it lang net risse,
sels in lampe joech dy deis mear ljocht,
It Hearrenfean** bestriele elke bocht,
Philips waard lêste, moast de beker misse.

Image

* Skûtsje fan Philips
* Tjitte Brouwer waard earste


Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum