Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Wiisheid fan Silas

Bibelbylden

fan ûnbekend*

Ik bin perfoarst net eigenwiis,
want Petrus hat my leard
om Kristus oan te nimmen;
’k gean mei Paulus hjoed op reis,
ik kriich dêrfoar de measte stimmen.

De Fariseeërs ha ferlern:
wa’t him ta Kristus keart,
giet troch it libben sûnder
teken fan besnijenis,
fan heiden kristen is bysûnder.

It pleit kaam fan de beide broers**:
de klam lei op ’e Geast,
dy wie foar Joad en heiden,
kleare wurden sûnder mis,
in boadskip dat de wrâld oer waaide.

Dus moatte wy nei ’t noarden ta
mei wurden yn de geast
fan Kristus; brief en mûle
geane foar de Hear op reis,
gjin kristen sil it oars bedoele.

* Ikoan ‘Silas’

** Petrus en Jakobus

 

admin

Vroeg op mars

Jereims

van Fritz von Uhde*


Een roffel klinkt al over ’t veld
voordat de laarzen stampen
in een militaire pas;
wie oefent, maakt zich al vast klaar…
de oorlog wordt op tijd gemeld.

Wie vroeg de roffel heeft gehoord,
als kind op blote voeten,
wordt al voorbereid op strijd,
geen trom spreekt nu nog van gevaar,
’t geroffel voert het hoogste woord.

De voorsten staan al in de rij,
gereed om te marcheren,
geven acht op voorwaarts mars;
het hart vormt met de trom een paar,
’t geroffel brengt de strijd nabij.

En kijk nu eens, de vlugge stap
van voeten die vroeg dragen
’t kinderhart dat ook al slaat
op maatslag van wat geldt als waar:
soldaten geven klap op klap.

* Fritz von Uhde (1848-1911)
Schilderij ‘Beierse trommelaars’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum