Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Redelijk geloof

Jereims

van Vincent van Gogh*

Ze hebben er lang op gewacht
want voor ’t gevoel ging het maar door
met grauwe wolken voor de zon
en takken zonder blad en bloei,
totdat een merel gaf gehoor
aan hun verlangen naar de kracht
van god Natuur om weer te scheppen.

Verlichting is het eerste woord
van god Natuur, het spreekt hen aan
vanwege ’t redelijk geloof
in wat er zomaar groeit en bloeit
om op de brug bij stil te staan,
de kleuren springen door de poort
om zich naar boom en struik te reppen.

Ze hebben er lang op gewacht
en voelen nu verwondering,
omdat de harmonie hen boeit.

* Vincent van Gogh (1853-1890)
Schilderij ‘Plantengroei in de lente’

admin

Brief fan Petrus 9

Bibelbylden


fan Rembrandt*

Jim binne fan de nije wrâld
mei’t jim it nijs fan Kristus kenne,
mar der is in oar ferhaal
dat falske learaars graach fertelle,
dy tradysje is al âld.

’t Ferhaal komt út ’e âlde wrâld:
it kwea fan Sodom en Gomorra,
like kwea as doe mei Noäch,
hy koe de minsken mear fertelle,
mar it liet it minskdom kâld.

De wrâld is hjoed noch fol mei kwea:
op ljochtskyndei mei braspartijen,
’t folk jout ek syn lusten bod,
de sûnden binne net te tellen,
’t fiert úteinlik nei de dea.

Nim Bileäm dy’t ûnrjocht die,
hy soe it folk fan God ferflokke,
mar syn ezel hold him tsjin,
dat stomme bist, net foar te stellen,
joech syn baas de rjochte rie.

Dus wês gjin slaaf fan it ferdjer,
mar baas om ’t goede te fertellen.

* Rembrandt (1606-1669)
Skilderij ‘Bileäm’
 

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum