Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Libbensles fan pake

Keunst

fan Godfried Schalcken*Sjoch jonge, nim fan pake oan,
do moatst net alles ta dy nimme,
want ien finger is foarearst genôch,
do hast wol trije yn de mûle,
dy’t sa grut wurdt tsjin jim heit, myn soan.

Jim heit hat fan myn hannen leard,
jawis, in klap hat him bedimme
as er obsternaat de doar tichtsmiet…
wa’t slacht, graaft foar himsels de kûle…
dat it wie soms op ’e kop ferkeard.

De hannen thús, sa wurdt men âld,
mar do meist se noch jierren brûke,
ek foar ’t klimmen yn de heechste beam,
’t ferlegen jonkje wurdt in fûle,
mar fal net, ast dea bist, rekkest kâld.

Sjoch jonge, nim fan pake oan,
lit net it libben oan dy lûke,
’t giet dan rap, bist samar oan de ein,
kom op, de fingers út ’e mûle…
’t liket as bist troch jim mem bedoarn.

* Godfried Schalcken (1643-1706)
Skilderij ‘Twa libbenstiden’

Related Posts

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum