Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Bibelskriuwers

Keunst

fan Rembrandt*Mattéus, do hast it mar troffen
mei de ingel by it ear,
dy’t soarget foar de ynspiraasje,
dus bisto meikoarten klear.

Jim witte fan gjin tinkend skriuwen,
want in ingel jout de stjit,
de himel soarget sa foar graasje,
mar ik tink foardat ik wit.

Hoe stiet it mei dyn skriuwwurk, Paulus,
hasto ek de gong deryn,
betinkst de sinnen ûnder ’t rinnen
of wurdsto fan ’t skriuwen blyn?

Blyn is in minske sûnder leauwe,
rinnend krij ’k net gau myn nocht,
dan kin ’k my op ’e kearn besinne,
dy’t al lang om wurden socht.

Skilderij ‘Mattéus en de ingel’
Skilderij ‘Paulus yn syn skriuwkeamer’

Related Posts

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum