Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Skiednisbylden category

admin

De pil fan Margaret Sanger

Skiednisbylden

fan ûnbekend*

Margaret wie ien fan alve,
de sechde, moai der tuskenyn,
sy wist fan heger en fan leger,
efkes foar, mar faker yn de wyn…
lit gean of stryk dêrtsjin de salve?

Feministe, dus ek roppen
om yn te striken tsjin it hier
fan wa’t it by it âlde hâlde
woene: alle nachten yn it spier,
de frou derûnder, man derboppe.

Margaret woe ’t tal beheine,
it kaam foaral op plannen del,
foaral net heger, leaver leger,
foar de measten klonk har lûd te skel,
in keppel bern wie dochs Gods seine?

Tsjin konsepsje hat se stribbe,
sa kaam der foar de frou in pil
om ’t oantal bern beheind te hâlden;
nei ’t skelle lûd waard ’t efkes stil:
de sel bedrige ’t warber libben.

Foto ‘Margaret Sanger mei har beide soannen’

admin

Ien pear eagen oan de hân

Skiednisbylden

fan ûnbekend*

Noch gjin hûn stjoert men de oarloch yn,
lit stean de jongste fan soldaten
dy’t fjochtsje moatte foar de macht
yn wat men neamt it heitelân,
dy wrede heit hat maklik praten.

Jong of net, djip gie ’t de boaiem yn,
de groppe om harsels te sparjen
foar kûgels, fleanend dei en nacht,
fier fan de macht yn ’t heitelân…
wêr soe de jongste ea bedarje?

Ut ’e groppe wei, de flakte op,
dêr’t kûgels om de earen fleagen,
gjinien sloech op de oare acht,
de jongste trof it, út ’e brân,
mar seach gjin hân mear foar de eagen.

Mei in hûn gie hy it libben yn,
dy’t him braaf oer de boaiem fierde:
twa-ienheid kriich it yn de macht
mei ien pear eagen oan de hân,
dy’t sparre wie foar oare tiden.

* Foto ‘Soldaat mei bline hûn’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum