Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Skiednisbylden category

admin

Rampskip General Slocum

Skiednisbylden

fan ûnbekend*

Hoe kin in boat in rampskip wurde,
lykjend op in generaal
dy’t yn it findel hat as ideaal
dat dieden rize boppe wurden.

Yn trettjin jier safolle rampen
as it tal fan ‘no is ’t fol’,
de achtste easke doe it heechste tal,
it fjoer ferfriet de wetterdampen.

Wol trettjinhûndert fromme minsken
foeren op ’e Slocum mei
om te genietsjen fan in gloarjedei…
ferfolle wiene alle winsken.

Fol fjoer waard fan Gods gloarje songen,
mar ynienen wie it oer
doe’t yn it foarskip lôge heech it fjoer,
it razen rôle oer de tongen.

Kaptein Van Schaick koe ’t fjoer net keare,
foer mei ’t rampskip milen troch,
it dragen fan in swimfest wie omdoch,
op ’t dek koe nimmen noch ferkeare.

It needlot trof diskear de frommen,
lykwols is it tal al fol,
dan wit men: elk betellet mooglik tol
as flammen oer de holle komme.

* Yllustraasje ‘General Slocum yn fjoer en flam’

admin

Oarloch yn it easten

Skiednisbylden

fan ûnbekend*
fan ûnbekend**

De striid gie om belangen
yn it fiere Mantsjoerije
tusken Ruslân en Japan,
it rûn heech op nei ’t swijen
fan de Rus, dan mar it oarlochsplan.

It lân fan hege rangen
yn Europa woe ek klimme
yn it easten om Japan
belangen te ûntnimmen
mei ’t romme útsicht fan ien man.

It sicht gie net oer weagen
dêr’t de oarlochsboaiems strieden
om Port Arthur, skot nei skot,
de Rus moast swijend biede
oan de oermacht fan de Jap syn lot.

De oarloch liet de koppen
rôlje, ek de dea moast winne
op in eastlik striidtoaniel,
gjin nijs kaam fan de sinne,
want ferliezers krigen sa har diel.

* Foto ‘Russyske troepen op in útkykpost’
** Foto ‘Japanske soldaten eksekutearje ferrieders’