Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Mytebylden category

admin

Arria

Mytebylden

fan François-André Vincent*

Sy wie de frou fan Paetus, generaal
yn tsjinst fan keizer Claudius,
dy’t oprôp fûl ferset…
it waard op ’t lêst in tryst ferhaal.

De generaal naam ’t tsjin de keizer op,
in opstân tsjin ’t gesach en dus
ferbean troch wil en wet…
it rûn op ’t lêst út op in strop.

Want Paetus moast fertelle oan syn folk
’t befel fan keizer Claudius:
de dea komt nea te let,
wurdt nûge mei dyn eigen dolk.

Doe kaam de frou fan Paetus, Arria,
en stiek harsels, foar him model:
‘Sjoch my, it docht net sear!’
Hy naam de dolk en sloech fûl ta.

* François-André Vincent (1746-1816)
Skilderij ‘Arria en Paetus’

admin

Arminius de Germaan

Mytebylden

fan Friedrich Gunkel*

Doe’t Germanen Rome rekken,
bloeiden troch de tiid ek myten op
op grûn fan ’t Teutoboargerwâld,
fier rikte de oerwinningsrop…
mar de krânse fan Arminius soe brekke.

Tusken Rome en Germanen:
mei Arminius gie ’t op en del
oant Rome taaste oan syn wrâld
fan Teutoboarger, fûl en skel
klonk it roppen: ‘Harren macht sil troch ús tane!’

Tane soe troch strideraasje
eigen rom, Arminius ferlear
de frou dy’t him de krânse joech,
as Teutoboarger ek de ear…
fan Tibearius, de keizer,kriich er graasje.

Striid hat laat ta mear as myte,
want de held syn dea wie stjerrend wier,
in delslach yn syn eigen krite.

* Friedrich Gunkel (1819-1876)
Skilderij ‘Hermannsschlacht’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum