Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Mytebylden category

admin

Ganimedes

Mytebylden

fan Tadolini Adamo*

Gjin kreazer knaap as Ganimedes,
soan fan Trojes stichter, Tros,
as hoeder fan de heit syn fee
kaam him syn hâlding goed fan pas.

God Zeus hold him ek yn de gaten,
kreazer knaap hie hy net sjoen,
hy woe mei him wol graach yn see,
wie net oan syn goadinnen bûn.

Hy rôp in earn nei de Olympus,
stjoerde mei in opdracht him
nei Ganimedes, hoedzjend fee,
in twirre holp him by de klim.

De jonge mocht de wyn ynskinke
foar god Zeus, dy’t op him dronk:
‘Myn feintsje, tsjoch, do bist grif ree
om hjir te bliuwen… yn de pronk.

Foar Zeus gie ’t net om inkeld praten,
want syn praat wie wol sa glêd
om mei de ynskinkknaap yn see,
úteinlik rekken se op bêd.

Zeus stjoerde Hermes mei twa merjes
by de berch del nei de heit,
dy’t siet te treurjen by it fee…
De skieding wie in skrinend feit.

* Tadolini Adamo (1789-1868)
Byld ‘Ganimedes en de earn’

 

 

admin

Galateia

Mytebylden

fan Odilon Redon*

Berne waard sy tusken weagen
fan de see, in widze wyt fan skom,
sy swom al ier de brâning oer
mei gers en blom foar eagen.

Galateia, kreas fan holle
oan de fuotten ta, woe net werom,
lei yn it kleare ljocht foaroer,
sy skonk ien each tefolle.

Polyphemos waard fereale,
mei in knypeach wonk er: ‘Leave kom,
dan springe wy de heuvels oer
mei trije eagen, deale!’

Hoeder Akis, skerp fan eagen,
plôke foar de faam in reade blom
en joech dy mei in knypeach oer,
hy hat it derop weage.

Polyphemos, read fan grime,
sloech de hoeder mei in rotsblok krom,
foar Akis wie it noch net oer,
as beekgod hat er ’t rime.

* Odilon Redon (1840-1916)
Skilderij ‘De sykloop’

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum