Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Lyrysk Deiboek category

admin

In wiere kryst

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
It hat fannacht wat ferzen
sa tusken buikes troch,
mar sjoch, it bliuwt wat spitich
dat skieppefellen noch
gjin skutkleur ha en witich
bedjerre sfear en nocht
oan teksten om te lêzen
wat giet foar krysttiid troch.

Image

Mar dochs, it kin wol wêze,
ast sjochst nei lyts Hidaard,
dat slierten it fersiere
om kryst te jaan it aard
dat wisket as it wiere,
mar útglydt op it paad
dêr’t dat him iepenbierre
wat snie teit fan de kaart.

admin

Krystdream

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
De krystbeam seachst fan fierren stean,
heech boppe ’t meanfjild út,
de rêch rjocht as in kears,
de earms yn langte kreas
ferspraat oer hiel de beam,
karakterfol it ljocht
útstrieljend as in dream
dy’t wierheid wurdt.

Image

Dy sneintemoarn, de nacht foarby
fan drank en dronken gean,
doe seachst de krystbeam al
fan fierren net mear stean,
de brek kaam foar de fal,
dat rêch en earms gjin sier
mear joegen oan it stal,
de dream foarby.

Image

Dyselde moarn by’t opgean fan
de sinne stie in elzebeam,
fersierd noch mei de rest
fan ’t jier foarby, syn bêst
te dwaan om mei it ljocht
fan loft en wetter stal
te jaan oan djippe dream
dy’t wierheid brocht.

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum