Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Lyrysk Deiboek category

admin

Swarte presidint

Lyrysk Deiboek


Hy neamt himsels de presidint
en mient hy kin de hiele wrâld oersjen
fan hjir nei dêr en wer werom,
wol ha dat elkenien him ken.

Hy neamt himsels yntelligint
en mient fan him is elkenien in fan,
de oar is yn syn eagen dom,
hy is it dy’t de stimmen wint.

Syn eigen stim is wol bekend:
in krassend lûd dat gjin betsjutting ken,
fan hjir nei dêr en wer werom,
hy fynt dat hy him nea fersint.

Hy sjocht de beam as monumint,
op deade tûken lit er him ’t leafst sjen,
as ’t útkomt, neamt er him blank from,
de fraach is… wurdt sa’nien demint?

Hy neamt himsels in blanke fint,
mar wjukket mei in swarte geast, ferlern
is ’t folk dat wjukket like krom
en folget sa de presidint.

 


admin

Ferdûbeling fan tint

Lyrysk Deiboek

As de maitiid nei de simmer rint,
dan klimt it giel de hichte yn
en konkurrearret mei de beammen,
pronkjend mei allinnich grien,
sadat de berm oan diskant wint.

Lit it grien fan greiden rûnom sjen:
der is gjin hope op ’e bloei,
omdat de kij allinnich Ingelsk
frette, mei it Frysk is ’t dien,
dy kost hat it globaal ferlern.

As de maitiid nei de simmer rint,
dan freegje tuorrebouten oan
de wyn har siedden mei te nimmen,
hoopjend op takomstich grien
en brún, ferdûbeling fan tint.

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum