Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Lyrysk Deiboek category

admin

Keale skyn

Lyrysk Deiboek

Der sit op ’t each gjin libben yn,
it liket allegear noch keal,
mar wat net is, kin komme,
wat men sjocht, is skyn.

Wol fleach de fleugel op ’e wyn
fier fuort, de mêst stiet no foar peal,
de poarte wie ferstomme,
dat is wiken lyn.

De gaffel hat ferlet fan ’t seil,
dêrsûnder fart it skip mar heal;
al is de wyn ek romme,
op it each gjin heil.

Sjedêr, de gong nei boppen steil,
de kleuren binne net mear feal,
gjinien fielt him ferklomme,
libben boppe peil.

admin

Skot om ‘e nocht

Lyrysk Deiboek

It skûlskerm hat er rjochtop setten,
dat gjin goes him út ’e fierte sjocht,
want wat er lit of wat er docht,
de jager hat syn eigen wetten.

De guozzen stean op ’t fjild te fretten,
wylst in fjouwertal hâldt wach de wacht
oant alle magen ha de fracht,
de guozzen kenne eigen wetten.

De jager kuert mei skerpe eagen
boppe ’t skerm as wie it in komplot,
de guozzen wachtsje net op ’t skot,
mar fleane op yn fjouwer weagen.

Twa reeën, dy’t de opskuor seagen,
stekke kûgelsfluch de kop omheech;
hoewol’t de magen binne leech,
ha sy de fiere flecht foar eagen.

De jager hat syn eigen wetten,
weaget noch in skot, mar om ’e nocht.

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum