Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Lyrysk Deiboek category

admin

Oer de jojo-baan

Lyrysk Deiboek

Ut ’e aktualiteit fan 2019

De streken komme byinoar:
de kym, it grien, de Lemster daam,
de wolken driuwe dêr oerhinne,
wylst de wyn syn fearren sakje lit
nei tugen dy’t de twirren brûke kinne.

De skûtsjes koene útinoar,
want nei de poarte wie de kar
nei links of rjochts, der sa trochhinne
dat it skip gjin meter lizze liet,
it aventoer om fan de oar te winnen.

Lavearje, dêrnei foar de wyn,
it gie geduerich op en del,
in jojo om op ’t lêst te winnen,
sa’t Doarp Grou die, want dat skûtsje liet
gjin konkurrinten oer him hinne rinne.

De skûtsjes wurde suver wei
yn ’t wide fan de Iselmar;
de wei troch ’t sulver fan de sinne
liket lang, gjin boei of poarte lit
him sjen, de skipper lykwols wit wêrhinne.

admin

Oarloch op de Iselmar

Lyrysk Deiboek

Ut ’e aktualiteit fan 2019

It oarlochsskip lei op De Lemmer klear
om as de wjerljocht út te farren
as baltend ’t bloedoek hise waard;
it gie om mear as om de sfear,
it moast op hege weagen barre.

Mei fjirtjin skippen brûzend út ’e start
oer bakboard hingjend nei de polder;
de oarlochsboaiem lei paraat
om yn te gripen, sa’t it moat,
as klappen klinke by de bolder.

Mei trettjin skippen fierder yn de striid,
want Huzum hie it seildoek strutsen,
syn fjochters wiene fan de kaart,
omdat it om it heechste giet,
op ’t dek lei de yllúzje brutsen.

De striid gie tusken Grou en Earnewâld,
dy’t sûnder oarlochsskip fûl fochten
mei wapens neffens skippers aard,
want dy tradysje is al âld;
de winst kaam hjoed by Grou terjochte.

 

 

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum