Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Lyrysk Deiboek category

admin

Fan reinjas nei fynspul

Lyrysk Deiboek

In twirre brocht it boppe ’t plak,
doe gie de wyn lui lizzen
as hie ’t sa wêze moatten
yn de winter mei de dei troch rein,
men hie it net foar ’t sizzen.

De winterbloei siet der noch yn
mei rûnom ’t grien fan blêden,
de froast hie dy net koarte;
lizzen gie de wyn, ’t is earder sein,
it sakke… neat te rêden.

Dochs kaam it op it goede plak
as reinjas om de stâle
as hie de duvel boarte
mei it plastic fan begjin oant ein,
mar ’t is wol fierder rôle.

It rôle alle seeën yn,
gjin twirre wie noch sûnder
in plastic jas, mar blommen
wiene net te finen… yn de rein
gie ’t fynspul stadich ûnder.

admin

Ridderideaal

Lyrysk Deiboek

Ut ’e mist fan it ferline
komt de ‘Vlotburg’ foar it ljocht,
in boarch boud op in stielen flot,
dat fart lân út lân yn,
’t lit yn de dize hjoed ferdwine.

Middenyn de rin fan iuwen
hat it ridderfolk al socht
nei libben tusken dier en God,
it ried lân út lân yn
en liet him op gefoelens driuwe.

Yn it striidperk fan it libben
boude hy oan ’t ideaal
fan ridder wêze op in flot;
tsjin spot en muoite yn
brocht hy yn byld syn tiidsferhaal.

Op it dak foar de kantelen
rôp er om syn trouwe maat,
de pony tusken him en God;
syn hân gie út en yn,
lykas ’t gefoel, elk nei syn aard.

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum