Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Lyrysk Deiboek category

admin

Noas foar wanten

Lyrysk Deiboek

It hat neat om hakken
sa te hingjen yn de moarn,
dan ek noch boppe wetter,
wat it measte net betsjut,
se moatte oan!

Hy hat neat om hannen,
is al jierren mei pensjoen,
wat fielt al folle better
as hy sicht hat op ’e sturt
fan Bas de hûn.

Bas hat lange poaten,
dan ek noch in skerpe noas
en wit altyd fan wanten
dy’t rûke nei wa’t roppen wurdt:
syn maat, wa oars?

Hy hat skerpe tosken,
fêste grip op wat se ha,
de poaten stevich plante,
wat alles foar in hûn betsjut…
syn maat, no sa!

admin

In memoriam Itte Groenhof-van der Wal

Lyrysk Deiboek

De dyk rint deun by ’t spultsje lâns,
de streken, wyt as de kezinen,
wize nei de grize bocht,
it moas fertelt fan in âld muorre,
sy koe de rêst hjir fine.

De jierren troch wie ’t yn balâns,
want alles kaam troch har yn streken;
wylst se faakris oan him tocht,
dy’t streke op it doek mei ferve,
wie dit foar har it teken…

… dat sy rjochtop bleau yn ’t bestean
sa’t hy rjocht die oan syn ambysje;
’t fee fersoarge sy mei nocht,
rûn tusken ’t bûthús en de skuorre,
koe alles lang noch hysje.

De skonken rekken justjes skean,
’t fabryk kaam net mear om har molke,
’t eigen paad hat sy doe socht:
mei rjochte rêch kezinen ferve
en ’t bûthús bleau befolke.

Har folk kaam foar de frou oerein
en seach mei niget har wer kommen
mei de rêch wat yn in bocht;
har ein kaam tusken eigen bisten,
foargoed is ’t lûd ferstomme.