Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Lyrysk Deiboek category

admin

Trijefâldige symbioaze

Lyrysk Deiboek

It eaget heger as gewoanwei,
hat by de treppen op it paad wol fûn
om yn it koartsjen fan de dagen
út te strieljen: oan de grûn bin ik net bûn.

De reden is it feeëbankje,
dat útgiet fan it wêzen fan it bern,
it antwurd op syn djippe fragen:
wat, wannear en hoe’t it samar heger kin.

It kin troch alle hege toanen,
sa’t de fioele stadichoan earst klimt,
lykas it hjerstmis letter daget,
yn de jûntiid earder op ’e bas ôfstimt.

De feeëbank en de fioele
bespylje djip it wêzen fan it bern,
dy trije yn in symbioaze,
mear as mearke, heger as it rikke kin.

admin

Fêstichheid

Lyrysk Deiboek

Al jierren is de kop derôf,
mar ’t stobbeguod lit him net kenne,
sjit de pylken wer de hichte yn,
it stekt by wylgen net sa nau,
se kinne oan feroarings wenne.

It stekt altyd de djipte yn
om stammen fêstichheid te bieden
en oerein te bliuwen yn de stoarm,
as pylken swypkje yn de wyn,
dan sil gjin stobbe dêrtroch bliede.

Dêr tusken stammen rikt de hei
noch heger as de wylgepylken,
tydlik mar foar ’t stjitten yn de grûn,
de klappen binne moarn foarby…
de fêste nijbou sil fier bylkje.

Mar stjit de stoarm de kap derôf,
dan sil gjin pylk dêr aardzje kinne.