Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Lyrysk Deiboek category

admin

Sulver of stiel

Lyrysk Deiboek

Hy klom net by de tûken op
om ’t heechste stânplak te berikken,
want syn wjukken brochten him teplak
om nei wat op syn rûte leit te sjen…
’t foarútsicht lit him kicke.

De skipper drukte op in knop
om op syn sitplak te berikken
dat er útsicht hat en hâlde kin
de krekte koers nei syn bestimming ta…
’t foarútsicht nei ’t beskikken.

Beskikke of yn frijheid op
de heechste top de kop te draaien,
út te sjen nei wêr’t in gaadlik plak
is om in slach te slaan, want sa te sjen
hat hy hjoed neat te kleien.

admin

Asfaltfearke

Lyrysk Deiboek

De holle heech, mar soms foardel,
’t is net allinnich yn de loft te finen,
’t langstme dat de himel iepenbrekt,
joech him sûnt de bernetiid al del.

Bûch dêrom faker nei de grûn,
bytiden sil it ljocht op ’t fearke skine
dat in ingel fleanend falle liet,
’t wurdt foaral troch berne-eagen fûn.

Want grutten ha wat mear mei hurd:
it asfalt om mei faasje op te fleanen,
rubberbannen gûnzje ’t toanleas liet,
blaze ’t fearke op ’e luchtstream fuort.

De ingel blaast it wer werom,
dat berne-eagen der oerhinne geane
en in finger oer de rûntsjes strykt…
’t fearke bûcht foaroer, de rêch wurdt krom.

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum