Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Lyrysk Deiboek category

admin

Winnend libben

Lyrysk Deiboek

Alle dagen rin ik by him lâns,
wylst skuldgefoelens pleagje:
hie ’k mar earder nei him rûn
mei amers wetter foar syn toarst…
om te oerlibjen noch dé kâns.

Wiken seach er nei myn kommen út,
sa giet no troch my hinne,
doe eage hy noch ridlik sûn,
’t wie net mei sin dat it sa gie,
perfoarst net neffens myn beslút.

Hjoed bring ik in ‘in memoriam’,
dat hat er wol fertsjinne;
myn tinzen binne oan him bûn
no’t hy foargoed de geast jûn hat,
it lei him wier net oan syn stam.

Mar sjedêr, gjin ‘in memoriam’,
’k hoech letter net te seagjen,
úteinlik hat it libben wûn.

 

admin

Jubileumhûntsje

Lyrysk Deiboek

Men moat it dochs wol witte
dat er thúsheart yn de einekoai,
wat goed te sjen is oan syn rinnen
sûnder lûd, it giet him om de proai.

Stil koed er net mear sitte,
dat hy draafde nei de Grienedyk
om deipassanten ta te blaffen:
‘Kom meikoarten nei it eineryk!’

Gjinien mei it ferjitte:
trije iuwen leit de koai yn ’t fjild,
salang ek moasten poaten rinne
sûnder lûd, se binne heger tild…

… as dy fan oare hûnen,
jakkerjend oer ’t lege Pottenstrân,
sadat de einen, mei troch ’t blaffen,
kwêkjend fleane oer it lân…

… om yn de koai te swimmen,
dêr’t gjin stap fan hûnepoaten klinkt,
mar dêr’t it hûntsje fan de foto
sûnder lûd de koaiker winkt.

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum