Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Wite Peaske

Keunst
PDF Print E-mail
Dêr stiet er bleat mei toarnekroan
en oer de skouders ’t keningskleed;
it folk herkent gjin Davidssoan,
mar âlet wreed
syn deadewins;
Pilatus wiist:
‘Sjedêr de mins!’

Image
*

Dêr rint er noch mei toarnekroan
en op it skouder leit it krús;
it folk slacht mei syn skerpe toan
syn lea oan grús
noch foar de dea
op Golgota:
der mar op ta!

Image
**

Wêr is er bleaun? Hy wie dochs stoarn!
Mar op it grêflid falt it kleed
dat wyt is fan de iere moarn;
foar har in weet:
‘Lit los dy tins
fan dea yn ’t rûn,
sjedêr de mins!’

Image
***

Dêr rin ik yn de iere moarn
en sjoch de ierde yn it wite kleed,
de tûken foarmje hjoed de kroan
fan nei de freed
de nije mins;
dêr stean ik dan
mei iepen lins:

Image

* ‘Kristus foar it folk’ (sirka 1450)
fan in anonime skilder
** ‘It dragen fan it krús’
fan Jeroen Bosch (sirka 1540-1516)
*** ‘De frouwen by it grêf’
fan Hubert van Eyck (sirka 1380-1426)
en Jan van Eyck (sirka 1390-1441)

admin

Braspenningmiel

Keunst
PDF Print E-mail
fan Cornelis Anthonisz.*

Image

‘Willem Alexander, wiest dêr ek
doe’t Cor jim selskip portrettearre?
’t Skilderij is lang net gek,
mar ’t miel is wol mislearre.’

‘Nee, it giet net om de iterij,
ik lit Cornelis it wol sizze,
want dy stiet hjir njonken my,
mei stift kinst him net misse.’

‘Ik bin lid fan dizze skutterij
dy’t draacht de namme fan Sint Joaris;
elk moast op it skilderij,
wa’t achter en wa’t foar is.’

‘Ik bin baas fan dizze hiele ploech,
dat kinst wol sjen oan ’t fingerwizen;
hâlde wy it earst noch droech,
straks sil de beker rize.’

‘Prinsen binne meastal wis en wiis,
dus foardat ik begjin te sûpen,
jou my earst in hompe tsiis,
dan lit ik ’t ein wol slûpe.’

Image
**

* Cornelis Anthonisz. (sirka 1500-1553),
in skilder út Amsterdam, wie sels ek lid
fan de krúsbôgeskutterij fan Sint Joaris.
De skutterij hie in eigen kapel mei alter
yn sawol de Alde as de Nije Tsjerke.
Op ‘e feestdei fan Sint Joaris waarden
in tsjerketsjinst, in mars troch de stêd
en in feestmiel holden.

** Skilderij ‘Moarnsbrogge’ fan
Floris van Dijck (1575-1651),
in skilder út Haarlem.

Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum