Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Braspenningmiel

Keunst
PDF Print E-mail
fan Cornelis Anthonisz.*

Image

‘Willem Alexander, wiest dêr ek
doe’t Cor jim selskip portrettearre?
’t Skilderij is lang net gek,
mar ’t miel is wol mislearre.’

‘Nee, it giet net om de iterij,
ik lit Cornelis it wol sizze,
want dy stiet hjir njonken my,
mei stift kinst him net misse.’

‘Ik bin lid fan dizze skutterij
dy’t draacht de namme fan Sint Joaris;
elk moast op it skilderij,
wa’t achter en wa’t foar is.’

‘Ik bin baas fan dizze hiele ploech,
dat kinst wol sjen oan ’t fingerwizen;
hâlde wy it earst noch droech,
straks sil de beker rize.’

‘Prinsen binne meastal wis en wiis,
dus foardat ik begjin te sûpen,
jou my earst in hompe tsiis,
dan lit ik ’t ein wol slûpe.’

Image
**

* Cornelis Anthonisz. (sirka 1500-1553),
in skilder út Amsterdam, wie sels ek lid
fan de krúsbôgeskutterij fan Sint Joaris.
De skutterij hie in eigen kapel mei alter
yn sawol de Alde as de Nije Tsjerke.
Op ‘e feestdei fan Sint Joaris waarden
in tsjerketsjinst, in mars troch de stêd
en in feestmiel holden.

** Skilderij ‘Moarnsbrogge’ fan
Floris van Dijck (1575-1651),
in skilder út Haarlem.

admin

Treinen op stoom

Keunst
PDF Print E-mail
fan Claude Monet*

Image

De werklikheid fan oardelieu ferlyn
waard romantyk mei ferve en pinsiel:
it stielen hoars, net wurch fan op ‘e rin,
blaast wrinzgjend dampen út ‘e kiel,
dy’t mei ferwaaie op ‘e koele wyn.

De skôger freget oan de keunstner: ‘Wêr
spoart werklikheid mei wat it byld my jout?’
It antwurd streket rails en dak: ‘Sjedêr
gare Saint-Lazare, dat myn ympresje bout.’

Image

Wannear’t ferbylding bringt de skiednis op
it doek fan út ‘e fierte en tichtby,
feroaret it stasjon fan stoomstêd Snits:
de stielen hoarsen fjouwerje oan kop,
de giele Waadtrein dinderet foarby.

Gjin skilder lykwols smyt de koal op ’t fjoer
en skôgers smarre net in stang of tsjil;
de werklikheid nimt it ferline oer
mei smoarge hannen en in sterke wil.

Image

* In skilderij fan Claude Monet (1840-1926) hat
de oanlieding west ta de term ‘Ympresjonisme’.
Dy namme wie earst in skeldwurd, mar waard letter
de oantsjutting fan in streaming yn de Frânske
skilderkeunst.
Monet hat in hiele rige skilderijen makke
fan it stasjon Saint-Lazare.


Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum