Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

De doop fan Kristus

Keunst
PDF Print E-mail
fan Jan van Scorel*

Image

Jan, as wy net better wisten,
dan wiest in pornograaf
yn kleur: de froulju read en neaken,
de manlju rimpen, mar noch braaf.

Yn de midden, as ynliste,
belibbet Hy de steat
fan ’t bleate doopjen as de dea
troch ’t wetter nei syn libbenswei.

Image

Ut ‘e hichte sjitte strielen
fan dowefearren nei
de dopershân… mar Jan, ha nea
dyn tinzen by it neaken west?

‘Yn Itaalje seach ik ’t bleate
fan minskelea it bêst:
sy sierlik en atletysk hy
en sjoch, dêr kaam de doop noch by.’

Image

Jawis! Wat seist, de situaasje hjoed?
It wetter yn de Houkesleat stiet heech
en wite dowen wjukje strieljend leech,
mar fan it oare net in hân of foet.

* Jan van Scorel (1495-1562) wie in Nederlânske skilder,
dy’t yn 1520 in pylgerreis makke nei it Hillige Lân.
In pear jier letter wied er yn Itaalje. De Nederlânske paus
Adriaan VI stelde him oan as opsichter oer de keunstskatten.
Hy waard yn syn skilderjen beynfloede troch de Renaissance,
û.o. troch Rafaël en Michelangelo.
De ynfloed fan Itaalje is op it skilderij ‘De doop fan Kristus’
grutter as fan it Hillige lân.


admin

Allegory fan de fergonklikens

Keunst
PDF Print E-mail
fan ûnbekend*

Image

Op ‘e knibbels by de deade
harken se nei syn fersyk,
de Augustiner muontsen,
en hoewol’t dêr lei in lyk,
beskôgen se ’t fan wearde:

”k Bin wat jim ris wêze sille
en ik ha ek sels ris west
wat jimme no noch binne;
‘k smeekje: doch foaral jim bêst
en bid foar ivich wille.’

De ivichheid ferhearde
’t Augustiner smeekgebed:
troch frouwen yn ferwachting,
faam Marije en Elisabet,
hat de dea it libben rêden.

Image

Sjedêr it Bern fan wille,
boartsjend yn it twadde hôf,
mei pauwen en mei ingels
wurdt it ierdske libben tov,
it kin de deade heger tille.

Image

Lykwols prate net ús deaden
yn it Frysk of it Latyn;
wy harkje wol nei ’t rûzjen
fan de wurden yn de wyn:
‘Unthâld wat wy jim learden!’

* Dit paniel fan 105 by 88 sintimeter is
sirka 1500 makke troch in ûnbekende skilder.
It hat yn de kapel fan it kleaster Sion by Delft
de muontsen konfrontearre mei
de fergonklikens fan it libben.
Nettsjinsteande in felle brân yn 1544,
de byldestoarm yn 1566
en de ôfbraak fan it kleaster yn 1572
is it paniel bewarre bleaun.


Archief

Zoeken

  • Categorie

  • Datum